Site-archief

Vaardig,waardig,aardig #onderwijs2032 Samen.Veranderen.Doen

Misschien heb je het meegekregen Marcel? Vanmiddag kon je live volgen hoe Paul Schnabel het rapport Ons Onderwijs2032 overhandigde aan Staatssecretaris Dekker. Dit advies gaat over het toekomstgericht onderwijs eruit zou moeten zien en het is een eerste stap naar een herziening van het curriculum van het primair en voorgezet onderwijs. Misschien voor ons, werkend in het HBO, niet direct van belang, Maar uiteindelijk worden deze leerlingen wel onze studenten. Daarom goed om hier kennis van te nemen.
Wat ik mooi vind is dat de commissie zoveel mensen betrokken heeft bij de totstandkoming van dit advies. Er zijn vele gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, docenten, wetenschappers. Bestuurders maar ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke en culturele instellingen gingen met elkaar in gesprek. Het is een breed gedeelde visie. Mooi. In 2016 wordt deze visie vertaald naar een vernieuwd curriculum.

Zie ook deze prachtige Touchcast. In deze interactieve animatie kan je het hele traject tot nu toe bekijken.

Onderwijs2032

Snel heb ik het rapport gescand. Wat stukjes hier en daar geknipt uit de samenvatting en hieronder geplakt:

Het Platform pleit voor een vaste basis van kennis en vaardigheden; Nederlands, Engels, rekenvaardigheid (inclusief wiskunde), digitale geletterdheid en burgerschap als verplichte onderdelen van het kerncurriculum. Behalve kennis ook vakoverstijgende vaardigheden, het gaat om leervaardigheden, creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Het Platform wil een afgebakend, wettelijk verankerd kerncurriculum en een keuzedeel dat past bij de school en de leerling. Het kerncurriculum schept een basis voor een samenhangend onderwijsaanbod. Versterking van de doorlopende leerlijn en niveaudifferentiatie zijn aandachtspunten voor de uitwerking van het kerncurriculum. Curriculumvernieuwing komt niet van de grond zolang de manier van toetsen en examineren niet wordt aangepast. Toekomstgericht onderwijs heeft zowel aandacht voor meetbare als ‘merkbare’ leeropbrengsten. Toekomstgericht onderwijs is evenmin mogelijk wanneer niet aan bepaalde condities wordt voldaan: investeren in de professionele ontwikkeling van leraren, eigentijdse lerarenopleidingen, samenwerking tussen alle onderwijspartijen en een goede digitale infrastructuur. Een stevige positie van leraren in de vervolgfase is eveneens van belang. Gezien de positieve ervaringen met de dialoog adviseert het Platform die fase interactief in te richten.

Dat Biesta veel invloed heeft gehad op de inhoud zie je vooral terug in de paragraaf ‘vaardig, waardig, aardig’

Vaardige leerlingen beschikken over een stevige basis aan kennis en vaardigheden die hen in staat stelt maatschappelijk te functioneren. Leerlingen kunnen waardig omgaan met anderen en op een verantwoorde manier bijdragen aan de samenleving. Ook vormen leerlingen in het onderwijs hun persoonlijkheid.

Dit lijkt me ook wezenlijk voor onze studenten. Ik heb al eerder geblogd nav een bezoek van Paul Schnabel aan Limburg

Mijn mening is dat Zuyd expliciet zich zou moeten profileren op ‘persoonsvorming’ vanwege haar missie “professionals ontwikkelen zich met Zuyd”. Ik vermoed dat naar de toekomst toe je als onderwijs alleen het verschil kunt maken op de persoonlijke contacten en beleving. Dat hierbij ook ict en learning communities een ondersteunende rol in kunnen spelen, lijkt me in de huidige samenleving voor de hand liggend.

Daarom vond ik het initiatief dat ik vanmorgen toevallig via een tweet van Brigitte Schallenberg collega en MLI-er zag erg mooi: de Bildung Academie voor waardige en aardige studenten! Dit initiatief is voor universitaire studenten en alleen te volgen in Amsterdam. Een half jaar lang volg je modules waarin je werkt aan persoonsvorming en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Alhoewel ik vind dat dit een integraal onderdeel zou moeten zijn van je opleiding, is blijkbaar momenteel de ervaring dat hieraan te weinig tijd aan wordt besteed. Zie ook het Bildungsdebat dat ook bij Zuyd is gevoerd maar waar ik niet veel meer over hoor. Volgens mij streef het Honoursprogramma van Zuyd dezelfde doelen na. Dit programma was alleen voor excellente studenten en bestaat inmiddels niet meer. Misschien tijd voor een revival? Maar dan wel toegankelijk voor alle studenten.

Als I-adviseur ben ik ook blij met dit stukje tekst 🙂

Het Platform vindt dat werken en leren in de digitale wereld en met nieuwe technologieën tot de kern van toekomstgericht onderwijs behoren. Het gaat om vier onderdelen: dat leerlingen ICT-basiskennis opbouwen, informatievaardigheid ontwikkelen, mediawijs worden en leren begrijpen hoe technologie werkt (computational thinking). Samengevat als digitale geletterdheid.

Maar zeker ook met

Investeren in professionele ontwikkeling en samenwerking.  Leraren moeten wat het Platform betreft samen met hun leidinggevenden beter in staat zijn om in teamverband invulling te geven aan het onderwijsprogramma. Dat vereist onderwijskundige kennis, leiderschap en samenwerking binnen lerarenteams. Toegang tot inspirerende voorbeelden en (wetenschappelijk) onderzoek is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Leraren moeten de tijd krijgen om binnen én buiten de school met collega’s en professionals te werken aan een samenhangend curriculum en kennis te delen over pedagogiek, didactiek en leerinhoud. Dat vraagt van schoolleiders een actieve, stimulerende en faciliterende rol. Bij een toekomstgericht onderwijsaanbod hoort een organisatie van de school die het leerlingen mogelijk maakt minder plaats- en tijdgebonden te leren. Het is aan de leraren om daar in samenspraak met de schoolleiding en -besturen vorm aan te geven. Het gaat bijvoorbeeld om onderwijstijd, lesvormen, de manier waarop leerlingen worden gegroepeerd en het gebruik van leermateriaal. Om van innovatieve mogelijkheden gebruik te kunnen blijven maken, is het cruciaal de kwaliteit van de ICT-infrastructuur en de bijbehorende professionalisering op peil te houden.

Hoe onze samenleving over 16 jaar in 2032 eruit zal zien? Ik weet het niet. Niemand denk ik. We hebben geen van allen een glazen bol. De enige constante factor is de verandering. Niets is zeker en de technologische ontwikkelingen gaan snel. Tsja die VUCA-wereld hè? Dus ja, ik ondersteun de ingezette koers (voor wat het waard is ;)). Ik hoop wel dat dit niet pas in 2032 gerealiseerd is. Het zijn ontwikkelingen die nu al spelen, en niet alleen in het PO en VO, maar zeker ook in het HBO,

Ronald Buitenlaar vroeg via twitter om een samenvatting van het advies in drie woorden. Voor de hand liggend was natuurlijk de mooi gevonden termen ‘vaardig, waardig, aardig’ te tweeten. Dat deed ik dan, maar daarna noemde ik ‘samen veranderen doen’. Mijn kernwoorden bij elke vorm van samenwerken, onderwijs en vernieuwing.

groeten,
Judith

Bezocht EDLAB, The Maastricht University Institute for Education Innovation

Dag Marcel,

Op de 1e dag van de herfstvakantie heb ik met collega’s Rienke, Pieter en Els een bezoek gebracht aan het EDLAB van de Universiteit Maastricht.

EDLAB

Klik op de afbeelding om folder EDLAB te downloaden

Het EDLAB is net zoals Tapijn Learning Spaces gevestigd op het terrein van de Tapijnkazerne, een prachtig mooi stukje Maastricht. Vanuit deze voormalig officiers mess heb je werkelijk een fantastisch uitzicht op de oude stadsmuur.  Het gebouw bestaat uit diverse flexruimtes, loungeplekken en vergaderruimtes. Allemaal erg mooi en licht ingericht. Wist je trouwens dat jouw opleiding Department of Knowledge Engineering ook op dit terrein nu gevestigd is?

Edlab4
Walter Jansen, coördinator Innovation en Nynke de Jong (liaison vanuit faculteit Gezondheidszorg) vertelden ons over aanleiding en missie van dit universiteitsbrede innovatiecentrum. Net zoals onze Zuyd Innoveert had de universiteit een vergelijkbaar onderwijsinnovatieprogramma, nl. ‘Leading in Learning’. Na enkele jaren met interessante en leuke projecten werd geconstateerd dat duurzame implementatie ontbrak. Dit was voor het CvB van de UM aanleiding om flink te investeren in dit innovatiecentrum. De directeur van EDLAB (tevens vice rector magnificus) is vanaf 1 april met zijn team aan de slag het centrum op te bouwen. Het kernteam bestaat uit 8 personen (5,5 fte) waarbinnen ook de bibliotheek is vertegenwoordigd. Daarnaast zijn er facultaire vertegenwoordigers (zij noemen dit ‘liaisons’). Elke faculteit is vertegenwoordigd door 0,4 fte (gedeeltelijk gefinancierd door EDLAB), soms is dat 1 persoon, maar het zijn vaker 2, of soms 3. (Herken je je bloemmodel? 🙂 ).

Het EDLAB bestaat uit 3 pilaren

 1. Education Innovation waarbinnen 3 thema’s zijn gedefinieerd: instructional design, assessment en international classroom
 2. Excellence Education (honour-programs)
 3. Educational Services (docentprofessionalisering)

Onderzoek is niet het doel, maar kan altijd aanhaken.

Maandelijks komen het kernteam met de liaisons bijeen om projectvoorstellen te bespreken en om ideeën te genereren. De facultaire vertegenwoordiger bespreken dit binnen hun facultaire gremia en proberen draagvlak te zoeken en te creëren. De liaisons zijn dus de verbindingstroepen tussen EDLAB en de faculteiten. Vanuit hun ambassadeursrol organiseren binnen hun faculteit o.a. lunchbijeenkomsten om de kennis vanuit EDLAB te delen. Zij hebben regelmatig overleg met het management van hun faculteit.

Bij het bepalen van de EDLAB projecten is onderwijsvisie altijd uitgangspunt. De focus ligt op het ontwikkelen en duurzaam implementeren van vernieuwingen/verbeteringen voor alle UM faculteiten. Waarbij studenttevredenheid en verbeteren van kwaliteit van onderwijs het doel is. Mochten sommige voorstellen niet door alle faculteiten omarmd worden dan kan een faculteit uiteraard zelf een innovatieproject opstarten, maar dit gaat dan niet onder leiding van EDLAB. Per project is een taskforce actief, bestaande uit experts uit de faculteiten op het specifieke onderwerp. Dit kunnen de liaisons zijn, maar dat is zeker niet altijd het geval. De liaisons zetten wel hun netwerk in om deze experts te zoeken. De (tijdelijke) inzet van deze experts wordt opgenomen in hun takenplaatje.
Het is wel de bedoeling de studenten in de nabije toekomst te betrekken bij de brainstormsessie, maar niet bij het construeren.

Dit EDLAB is dus niet zoals ons X-lab of als een iXperium gericht op trends op het gebied van leren en lesgeven met ict. Hiervoor is binnen de bibliotheek van de UM de supportservice EdICTed ingericht.

Kan dit ook bij Zuyd?

Het was erg interessant om te horen hoe de UM het weerbarstige onderwerp ‘onderwijsinnovatie’ aanpakt. Hoewel ze nog in de opstartfase zitten, ervaren ze dat het model van kernteam met facultaire vertegenwoordigers werkt. Moeten we toch nog maar weer eens een keer een poging doen om dit model, ons bloemmodel onder de aandacht van ons management te brengen? De focus van het EDLAB is duidelijk, het gaat om onderwijsinnovatie in de breedste zin van het woord, maar wel voor alle faculteiten. Het van elkaar leren en het gebruik maken van elkaars kennis staan centraal.
De focus van het I-team betreft innovatie op het terrein van ICT in onderwijs en onderzoek, maar ook voor alle faculteiten van Zuyd. Uiteraard, de urgentie van innovatie van onderwijs moet vanuit de faculteiten komen. Zuyd Innoveert faciliteert dat prima. Momenteel poppen zoveel icto-gerelateerde innovatieprojecten op. Prachtig! Laat die duizend bloemen maar bloeien! Maar net zoals de UM worstelen wij ook met duurzame innovatie.  Als I-team raken wij het overzicht langzamerhand kwijt. Misschien is dat niet erg. Toch hoor ik steeds vaker de behoefte om van elkaar te leren. Wielen lijken opnieuw uitgevonden te worden. Experts van buiten worden ingevlogen. De roep om ict-docentprofessionalisering wordt steeds luider. En natuurlijk wist ik het wel, maar na het bezoek aan het EDLAB is het me weer duidelijk geworden dat zonder (financiële) ondersteuning van het management het structureel en duurzaam kennis delen en samen e-learning projecten uitvoeren nooit succesvol zal worden. Zou die bloem ooit nog eens tot groei komen?  🙂

We zijn na deze kennis uitwisseling nog even in het Tapijn Learning Spaces geweest, waar ik al eerder ben geweest en over geblogd heb. Ik heb de ervaring van dit 2e bezoekje toegevoegd aan dat blogbericht.

Na een heerlijke lunch buiten in het herfstzonnetje op het terras van de Tapijn, hebben Rienke en ik binnen nog even verder gewerkt. Een prima werkplek: snelle gratis wifi, gezellige omgeving, sfeervolle muziek, lekkere koffie. Nu alleen nog wat extra stopcontacten en Maastricht is een Seats2meet plek rijker.

Herfstgroeten,
Judith

NMC Horizon 2015 preview en video competitie

Ha Judith,

Vandaag kreeg ik een herinnering van Shannon Ritter van de socmedia groep van Educause over de video competitie van het Horizon report. Horizon dat ieder jaar een analyse maakt van de ontwikkelingen op ICT innovatie in onderwijsland.

En toen bedacht ik me, hebben we het al gehad over de 2015 preview? Ik kon hem in ieder geval niet vinden. 😉

Nou hieronder een sneak preview van de concept versie:

Important Developments in Educational Technology for Higher Education
Time-to-Adoption Horizon: One Year or Less:
– Bring Your Own Device (BYOD)
– Flipped Classroom

Time-to-Adoption Horizon: Two to Three Years
– Makerspaces
– Wearable technologies

Time-to-Adoption Horizon: Four to Five Years
– Adaptive Learning Technologies
– The Internet of Things

Grijns genoeg voer om over te bloggen te komende dagen. Het hele rapport (nog steeds concept) staat hier: link

Maar de herinnering van Shannon Ritter ging over een video contest die de laatste jaren georganiseerd wordt rondom het uitbrengen van het rapport. In een 1-2 minuten durende video kun je als faculteit/opleiding aangeven wat je al doet op de benoemde punten of hoe je er over denkt. Voorbeelden zijn er natuurlijk uit voorgaande jaren.

Wie binnen Zuyd zullen we challengen om een filmpje te maken? Zou Pieter bereid zijn om te filmen? Zou Ankie iemand kennen? Zou Chris of Jan het durven. Zijn er studenten die het lef hebben (CMD? Fysiotherapie?)

We gaan eens op zoek de komende dagen.

Groet Marcel

Zweinstein-game of ThemePark feedback (beide goed onderwijs)

Ha Judith, Dag Marcel

Ik heb besloten om maar te reageren in jouw blogpost, met een eigen kleurtje 🙂

In je blogpost “Wat vind jij goed onderwijs” schrijf je: mensenlijke interactie is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat beweegt een ieder? dat is toch de kernvraag …  Het linkje naar de blogpost voor de liefhebber

In die zin zit voor mij een keiharde waarheid en een vraag en een combinatie van beiden. Ik bedoel, ik doe onderwijs en innovatie omdat ik leef op die menselijke interactie. Dus dat beweegt me! Interactie en innovatie (en daardoor inspiratie). En daarbij heb ik je hulp nodig. Die bied ik je graag 🙂

Een van de dingen die mij beweegt, is het zo nu en dan projecten opstarten of gewoon ‘beginnen’ aan ideeën. Zo is al veel niet gelukt (maar wel veel geleerd) en soms ook een aantal hele mooie dingen wel gelukt. Daarom zuydrobotics, daarom doitatzuyd, daarom vrrroom, daarom 2bejammed en daarom Mooczi voor Zuyd Innoveert. Marcel van der Klink en Dominique Sluijsmans hebben een nieuwe aanpak. Ideeën kunnen gepitched worden door teams van studenten en docenten en daarmee een subsidie verdienen. Maar ik kan niet kiezen? Dus Judith help! Ik zal vanuit meerdere ideeën er twee kiezen waar je uit zou moeten kiezen.

En nee, je te verwachten antwoord: pitch ze alle twee, mag niet. Waarom niet? Omdat ik niet de tijd en energie genoeg heb om beide ideeën van ‘fuel’ te voorzien. Tuurlijk mijn studenten gaan het project ‘trekken’, want ik geloof in student-power, maar toch. Ik ben op zoek naar een keuze.

Optie 1: De zweinstein-a-like game waarbij het trainen van competenties buiten het directe curriculum gestimuleerd worden. Het plan hiervoor kookt al een tijdje. De serveromgeving Eduquest is klaar, er zou nog een mooie app gebouwd moeten worden en het spel zou gespeeld moeten worden (playtesting) om het te verbeteren. Ik heb al samen met Chris Kockelkoren een poging gedaan voor een minor project aanvraag, maar we hebben geen tijd gevonden voor de laatste feedback te wijzigen en opnieuw in te leveren. Studenten worden in dit spel dus uitgedaagd om allerlei zaken te doen (quests) naast school. Uitdagingen die horen bij het vakgebied, leuke activiteiten met betrekking tot de sfeer, het bijwonen van faculteitsgerichte gebeurtenissen. En dit alles voor punten en rankings en wellicht zelfs in teams. Zoals griffioender punten kreeg bij allerlei acties van Harry Potter of Marcel Lubbermans. Same style other quests.

Deze game zou mijn voorkeur hebben. En waarom? Vanwege ‘Bilding’. En niet alleen omdat Dominique Sluijsmans, programmamanager van Zuyd Innoveert dat noemde in haar inaugurele rede noemde als 1e bouwsteen die zij als lector Professioneel Beoordelen belangrijk vindt voor de visie op beoordelen. Bij het beoordelen van studenten moet gewoon meer aandacht zijn voor het ontwikkelen van professioneel vakmanschap, het stimuleren van onderzoekend vermogen en zelfontwikkeling. Ook in het manifest over normatieve professionalisering wordt over ‘Bildung’ naast ‘Ausbildung’ gesproken.  We moeten studenten beschouwen als mensen die hun creativiteit gebruiken om initiatieven te nemen. We zouden ons in het onderwijs meer moeten bewegen van rendement (resultaten) naar waarde (vorming). Bildung gaat over zelfontplooiing, dat je in staat ben tot moreel oordelen en kritisch denken. Zoals in mijn blog over goed onderwijs ook al refereerde, het hoort ook bij de 21st century skills.

Optie 2: We gebruiken veel instrumenten binnen Zuyd om te ervaren hoe studenten ons onderwijs vinden. Blokenquetes en NSE zijn voorbeelden van meetinstrumenten waar ook targets aan verbonden zijn. Maar die zijn slechts 1x per blok of jaar en wordt door studenten (door de hoeveelheid aan vragen) vaak als irritant ervaren, waardoor dat de hoevedheid deelnemers soms beperkt is. Om sneller commentaar te krijgen proberen we bij ICT met koffieuurtjes informeel te polsen hoe het is. Maar ook hier is het beeld beperkt, informeel en vaak slechts een/een aantal meningen. Je zou sneller een breder beter beeld willen krijgen en interacteren (whatsapp style) reageren. Anoniem als de student dat wenst, persoonlijk als daarom gevraagd wordt. Een app, waarbij je TheSims of Thempark stijl kunt aangeven hoe je je voelt over bepaalde onderwerpen die bij een MT lid van de opleiding binnen komen zou dan mooi zijn. Studenten zouden dan via een puntensysteem beloond kunnen worden voor het geven van feedback, waarbij (periodiek) het geven van positieve feedback gestimuleerd wordt.

Dat betekent automatisch dat ik niet voor deze optie kies. In de reactie onder dit blog zag ik dat Chris Kockelkoren zijn voorkeur hiervoor uitsprak. Ik ben het dit keer niet met hem eens. Waarom? Omdat deze game voor mij te veel over meten en rendementen gaat. Als je mijn blogs over onderwijsvernieuwing, samen leren goed gelezen hebt, snap je dat. Te vaak gaat de discussie over onderwijskwaliteit over meetbare resultaten, omdat hiermee vergelijking tussen onderwijsinstellingen gemaakt zou kunnen worden. Maar jij weet net zo goed als ik dat al die cijfertjes ook heel goed te manipuleren zijn. Met deze game probeer je volgens mij dan het  ‘systeem’ in stand te houden. Of misschien begrijp ik het doel van deze game niet goed? Enne …. waarom zou alleen het geven van positieve feedback gestimuleerd worden?

Je snapt dat ik studenten ICT een van beide projecten wil laten pitchen, maar ook bouwen en runnen. Je snapt ook dat een van mijn valkuilen, het niet kunnen kiezen, wederom problemen oplevert. Wat super dat studenten dit gaan pitchen!

Dus Judith help, want beide vind ik goed onderwijs.
En heb ik je geholpen? Ik heb gekozen. Ik vind de ene game eigenlijk toch iets beter goed onderwijs 😉

Groet Marcel

P.S. Sorry dat ik refereer naar een blogpost die je nog gaat posten 😉 Maar ik reageer er wel alvast op. Nou ja zeg 😛 Ik was wel even van m’n apropos. Ik dacht dat we elkaar concept blogposten niet zouden lezen 😉 Maar het was uiteindelijk een smakelijk amuse voor onze lezers.

Top 10 artikelen Educause Review 2014

Ha Judith,

De top 10 van meest digitaal gelezen artikelen van de Educause Review is bekend gemaakt.

2015/01/img_0109.png

Artikelen die voor de collega’s van Zuyd ook te lezen zijn. Via jou en jouw collegas I-adviseurs of via mijzelf zijn de eventuele artikelen die niet openbaar zijn te lezen.

Als grootste organisatie in Amerika over Innovatie en ICT in het onderwijs wil het natuurlijk wel iets zeggen als een artikel in de top 10 staat. Of het nu om de issues van 2014 gaat, 3D printen als service van de bieb, online video, of onze social media FERPA compliant is, allemaal boeiende artikelen voor onze onderwijsinnovatoren binnen de faculteiten.

http://educause.informz.net/informzdataservice/onlineversion/ind/bWFpbGluZ2luc3RhbmNlaWQ9NDQ5MzMyNCZzdWJzY3JpYmVyaWQ9MTAyNTI4MjYzNA==

Enjoy

Innoveren doe je samen!

Vlak nadat ik het blogbericht over het boek Stratosphere van Michael Fullan had geplaatst, las ik het blogbericht van Ilse Meelberghs over sociale innovatie met een mooi filmpje dat aansluit op het boek.

Het belangrijkste doel van dit samenwerkingsproject van vmbo-scholen, mbo- en hbo-instellingen, het Maintenance Education Consortium en diverse bedrijven: ‘Excelleren door Sociale Innovatie’ was het innovatievermogen versterken van de onderwijsinstellingen. Aan het begin van het project was de veronderstelling dat sociale innovatie vooral op het niveau van docententeams tot uiting zou komen. Aanname was dat docenten door allerlei redenen onvoldoende gebruik maken van hun professionele ruimte en daarmee belemmerend zijn voor het innovatievermogen. Uit de innovatievermogen-scan bleek dat het doorvoeren van innovaties een samenspel is van alle betrokkenen: management, bedrijfsleven, studenten én docenten waarbij elkaars bijdragen wordt gewaardeerd en geaccepteerd (bron: Onderwijsinnovatie dec. 2013, p. 35-38)

Het onderzoek wijst, zoals in het filmpje te zien is, op vijf succesfactoren:

 1. Een goedwerkend zelfsturend team;
 2. Management dat steunt, ruimte geeft en inspireert;
 3. De blik naar buiten en oog voor succes;
 4. Docenten werken samen en leren samen;
 5. Ondersteuning en instrumenten (gebruik van good practices).

In onderwijs komt innoveren altijd neer op veranderen van gedrag. Zowel bij docenten, studenten als bij management, zoals ik ook gelezen heb in het boek Stratosphere.

In het filmpje wordt gesproken over een expeditie naar goed onderwijs. Wat is ‘goed onderwijs’? Daarover las ik dit weekend een blogbericht van Gerardo Soto y Koelemeijer: Genoeg gepraat, laten we de mouwen opstropen. Hangt goed onderwijs alleen samen met goede docenten? Of wordt het bepaald door goede schoolleiders? Hij had trouwens geen antwoord. Ik denk wel dat we wel eens moeten stoppen met verwijtend naar elkaar te wijzen. Zo ook met die discussie dat er meer geld moet naar het onderwijs ipv ondersteuning. Ja, ik zit in die ondersteunende dienst. Maar ook ik werk ten dienste van het onderwijs. Ik ben groot voorstander van ontwikkelteams waarin docenten samen met collega’s uit de ondersteunende dienst (informatieprofessionals, onderwijskundige, instructional media designers) werken aan onderwijsinnovatie. Laten we, zoals Gerardo Soto y Koelemeijer zegt, nadenken  over wat goed onderwijs is en hoe we dit gaan realiseren. En laten we zelf weer leren, van elkaar en ieder apart. Hij heeft het daarnaast ook nog over verminderde werkdruk binnen het onderwijs, maar dat is een andere discussie die dit weekend de op Twitter de gemoederen bezig hield. Misschien dat ik daar ook nog wel een blogje aan ga wijden.

@J

Onderwijs 2025 & Zuyd #hbo2025 #mli

Dag Marcel,

Gisteren las ik via het weblog van Pedro DeBruyckere het essay van Dirk Van Damme over de toekomst van het hoger onderwijs. Prof. Dr. Van Damme is hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation (CERI) bij bet Directorate for Education and Skills bij de OESO te Parijs, een man die weet waar hij het over heeft. Dit essay is speciaal geschreven voor het nieuwe strategisch plan 2025 van de Vereniging Hogescholen. Wist je dat alle hbo-bestuurders nu in ons mooie Zuid-Limburg zitten om over deze toekomst na te denken?

Op hun site HBO2025 staat te lezen

Het hbo telt ruim 440.000 studenten. Eenmaal afgestudeerd leveren zij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Zij worden opgeleid voor een maatschappij die een steeds grotere dynamiek laat zien en die andere eisen aan hun beroepspraktijk stelt. Hogescholen spelen in op die maatschappelijke veranderingen. Hoe zij dat doen, staat centraal in het strategieproject #hbo2025 over de toekomst van het hoger beroepsonderwijs. Eindresultaat is een nieuwe strategische agenda voor het hbo.

Ik hoop dat onze bestuurders er ook bij zijn en dat zij gisteren de inspirerende Jelmer Evers hebben gehoord (“veranderen docenten niet dan verander het onderwijs ook niet”) of de lector Play Design & Devolopment (“spellen dagen ons uit, onderwijs moet ons uitdagen”) hebben gehoord.

In het essay ‘Hoger onderwijs: een systeem met wankele grondvesten‘ stelt Dirk Van Damme een drietal duidelijke vragen, vooral om discussie op te roepen:

 1. Zijn ’21st century skills’ nog op het continuüm academisch versus professioneel te plaatsen?
 2. Zullen nieuwe, flexibelere vormen van onderwijs het antwoord zijn op verdere massificatie en nieuwe vormen van participatie?
 3. Zullen globalisering en technologie hoger-onderwijsinstellingen uit elkaar halen?

Zuyd heeft onlangs een mooi onderwijsvisie neergelegd met een drietal uitgangspunten:

 • Praktijkgerichte leeromgeving
 • Verbinding van onderzoek en onderwijs
 • Leren in communities

Het is een kader van waaruit iedere opleiding een vertaling naar de eigen, specifieke omgeving maakt.

Het essay van Van Damme is interessant omdat het vragen stelt als: Leiden we onze studenten wel op voor beroepen van de toekomst? En krijgen zij genoeg bagage mee om met te participeren in die snel veranderende samenleving met grote onvoorspelbaarheid? En definiëren we curricula en eindcompetenties niet op basis van achterhaalde onderwijsmodellen? (Deze laatste is in het kader van mijn master MLI waarin ik onlangs onderwijs moest ontwerpen met leerdoelen – trapmodellen – rubrics wel een heel interessante 😉 ).

Enkele interessante citaten:

Tendensen om beroepen en competenties tot in de details te beschrijven en te vertalen naar kwalificatiekaders, zoals het European Qualifications Framework, hebben wellicht verduidelijking gebracht op een aantal vlakken, maar gaan uit van een erg stabiele sociaal­ economische omgeving, en riskeren nu vooral tot verstarring te leiden ten aanzien van snel veranderende realiteiten op de werkvloer.

Mijn verwachting is dat dit ook de participatievormen die we momenteel kennen in het hoger onderwijs drastisch zal gaan beïnvloeden. Nederland kent een bescheiden stijging van deeltijdtrajecten, maar heeft nog een vrij lage participatie van werkenden en studenten ouder dan 3O jaar. Dat heeft veel te maken met de aanbodstructuur van opleidingen, hoewel ook de vraagzijde niet echt gestimuleerd wordt. Het lijkt niet overdreven te stellen dat we momenteel niet in staat zijn om onderwijs aan te bieden via de kanalen en met behulp van media en techno­logie die veel meer mensen dan vandaag in staat zou stellen om zich verder bij te scholen en te kwalificeren.

Aan de andere kant neemt het belang van instellingen ook af. In het onderzoek bijvoorbeeld zijn samenwerkingsverbanden op mondiaal vlak vaak op heel andere manieren georganiseerd. Netwerken nemen geleidelijk delen van de institutionele kerntaken over. Communicatietechnologieën maken verbanden mogelijk die elke beperking in tijd­ en ruimte overstijgen.

Technologie heeft toch een grote impact. Het verandert de samenleving, dus ook het onderwijs. Dat kan niet anders. Lees zijn essay! Ik zal het binnenkort ook delen via de Nieuwsflits. Momenteel zijn wij als I-adviseurs betrokken bij de upgrade van het Strategisch ICT-plan voor Zuyd. Allemaal punten die wij in de discussie met de faculteiten meenemen.

Groet,
Judith

Educational Design Research [boek]

Marcel,

Via een mail van een MLI-docent (dank!) werd ik geattendeerd op de herziene free downloadable versie van het boek ‘‘Introduction to educational design research’ (editors Tjeerd Plomp & Nienke Nieveen, 2013). De publicaties zijn beschikbaar via SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

EDR

Het bestaat uit 2 delen:

– Part A: an Introduction to Educational Design Research–een herziene en uitgebreide uitgave van het 2009-boek
– Part B: Illustrative Cases of Educational Design Research – een collectie van 51 case studies van succesvol ontwerponderzoek afkomstig uit meer dan 20 landen.

Info van de flyer:

Part A: An Introduction – revised edition (of 2009 book)
This book provides an introduction into educational design research as a suitable research approach either to address complex problems in educational practice or to develop or validate theories (e.g.) about learning processes, learning environments and the like.
This publication contains the following contributions:

 1. Introduction to educational design research – Tjeerd Plomp
 2. Curricular development research as a specimen of educational design research – Jan van den Akker
 3. Design research from learning design perspective – Koeno Gravemeijer & Paul Cobb
 4. The integrative learning design framework – Brenda Bannan
 5. When is design research appropriate – Eamonn Kelly
 6. Formative evaluation in educational design research – Nienke Nieveen & Elvira Folmer
 7. Selected references and sources on educational design research

Part B: Illustrative Cases
This part contains a collection of 51 examples of successful educational design research projects written by researchers from more than 20 countries. These examples enable graduate students and novice researchers to learn how to design and conduct a project utilizing an educational design research approach. This rich collection reflects a number of dimensions:

 • representing all educational levels: (pre-)primary education, junior and senior secondary education, teacher education, other higher education, and also workplace learning;
 • reflecting various domains in the field of education, such as curriculum, learning and instruction, subject-related pedagogy (for example math education, language education, science education), instructional technology, ICT in education
 • reflecting various purposes of design research, such as developing an innovative intervention or developing or a new instructional or learning theory
 • providing a wide variety of international examples.

Part B is een ‘supra-boek’ is, dwz elk hoofdstuk is een pdf-file op het web en op de website is ook een ‘case selection tool’ met behulp waarvan een gebruiker zijn/haar selectie aan hoofdstukken kan maken en zo zijn/haar eigen boek met case studies kan samenstellen.

Wellicht kan ik het goed gebruiken voor mijn LA5-onderzoek en jij voor je promotie?
Judith

Horizon Report 2014

Horizon2014

Goedenavond Marcel,

Zojuist zag ik jouw retweet dat het Horizon Report 2014 verschenen is.

Even snel gedownload en digitaal doorgebladderd, nog niet gelezen.
De keytrends, uitdagingen en de belangrijkste ontwikkelingen waren al bekend uit de preview van het rapport, Hier nogmaals de opsomming:

KEY TRENDS 
Fast Moving Trends: Those likely to create substantive change (or burn out) in one to two years

 • Online, Hybrid, and Collaborative Learning
 • Social Media Use in Learning

Mid-Range Trends: Those likely to take three to five years to create substantive change

 • The Creator Society
 • Data-Driven Learning and Assessment

Slow Trends: Those likely to take more than five years to create substantive change

 • Agile Approaches to Change
 • Making Online Learning Natural

CHALLENGES

Urgent Challenges: Those which we both understand and know how to solve

 • Low Digital Fluency of Faculty
 • Relative Lack of Rewards for Teaching

Difficult Challenges: Those we understand but for which solutions are elusive

 • Competition from New Models of Education
 • Scaling Teaching Innovations

Wicked Challenges: Those that are complex to even define, much less address

 • Expanding Access
 • Keeping Education Relevant

IMPORTANT DEVELOPMENTS

Time-to-Adoption Horizon: One Year or Less

 • Flipped Classroom
 • Learning Analytics

Time-to-Adoption Horizon: Two to Three Years

 • 3D Printing
 • Games and Gamification

Time-to-Adoption Horizon: Four to Five Years

 • Quantified Self
 • Virtual Assistants

Tijdens het doorbladeren vielen me 2 afbeeldingen op.

De Creative Classroom Resarch Model van de European Commission Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) werd gebruikt om de belangrijkste implicaties voor beleid, leiderschap en het onderwijs in het Horizon report te identificeren.

 

CreativeClassroomResearchModel

The CCR multi-dimensional concept (8 key dimensions and 28 reference parameters) intends to capture the essential elements of Creative Classrooms which can be seen as ‘live ecosystems’ that constantly evolve over the time, mainly depending on the context and the culture to which they pertain. Focus is on the innovative pedagogical practices and on the systemic approach that is needed for the sustainable implementation and progressively scaling up of ICT-enabled innovative learning environments.

En een mooi overzicht van belangrijkste opkomende technologieën onderverdeeld in categorieën

TrackedTechnologies

 

Deze week het rapport maar eens lezen. Want de Fast trend Growing Ubiquity of Social Media intrigeert wel 🙂

Groet,
Judith

Trendprofessional Onderwijs, de nieuwe Horizon

Ha Marcel,

Vlak voor de kerstvakantie ontving ik een mail van Marcel Bullinga. Deze futurist nodigde me uit voor de nieuwe opleiding Trendprofessional Onderwijs. Tijdens 5 sessies bouw je aan een trends &  toekomstproject waarmee je jezelf en je school futureproof maakt. Een gat in de markt? Een slimme marketingactie? Natuurlijk komen de iPads, Google Glass en appification en gamification van het onderwijs voorbij.Voor een bedrag van bijna 900 euro ontvang je een certificaat, een badge en mag je je Trendprofessional Onderwijs noemen. Weer een leuke functie 🙂 En hoewel ik denk dat Marcel Bullinga me kan inspireren met vele prachtige voorbeelden laat ik dit mooie aanbod voorbij gaan. Het gaat me te veel over de gadgets, leuk maar nu even niet.

Horizon2014

Trends in het onderwijs lees ik ook elk jaar in het Horizon Report. De preview van 2014 is inmiddels beschikbaar. Nog bedankt voor het doorsturen van het linkje. De trends die hierin genoemd staan kon ik erg goed gebruiken in mijn paper over social learning. Online, blended, samenwerkend leren én het gebruik van social media bij leren worden als fast moving trends binnen één tot twee jaar gezien.

In de preview worden onderstaande trends, uitdagingen en ontwikkelingen opgesomd:

KEY TRENDS 
Fast Moving Trends: Those likely to create substantive change (or burn out) in one to two years

 • Online, Hybrid, and Collaborative Learning
 • Social Media Use in Learning

Mid-Range Trends: Those likely to take three to five years to create substantive change

 • The Creator Society
 • Data-Driven Learning and Assessment

Slow Trends: Those likely to take more than five years to create substantive change

 • Agile Approaches to Change
 • Making Online Learning Natural

CHALLENGES

Urgent Challenges: Those which we both understand and know how to solve

 • Low Digital Fluency of Faculty
 • Relative Lack of Rewards for Teaching

Difficult Challenges: Those we understand but for which solutions are elusive

 • Competition from New Models of Education
 • Scaling Teaching Innovations

Wicked Challenges: Those that are complex to even define, much less address

 • Expanding Access
 • Keeping Education Relevant

IMPORTANT DEVELOPMENTS

Time-to-Adoption Horizon: One Year or Less

 • Flipped Classroom
 • Learning Analytics

Time-to-Adoption Horizon: Two to Three Years

 • 3D Printing
 • Games and Gamification

Time-to-Adoption Horizon: Four to Five Years

 • Quantified Self
 • Virtual Assistants

Opvallend is dat MOOC’s niet meer specifiek genoemd worden. Ze vormen uiteraard wel een onderdeel van de trend ‘Online, Hybrid, and Collaborative Learning’. Het rapport signaleert echter wel een moeilijke uitdaging in de concurrentie rondom nieuwe onderwijsmodellen.
Games and Gamification blijven al een paar jaar ‘hangen’ op een gewenning van 2 tot 3 jaar. Wat betekent dat volgens jou?

Het volledig rapport is vanaf 3 februari beschikbaar.

Groet,
Judith

%d bloggers liken dit: