Site-archief

Lang leve leren

Marcel, heb jij al eens gehoord van De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) . Ik kwam deze website per toeval tegen omdat ik geïnteresseerd was in een publicatie over hoe technologie ons leren beïnvloedt. STT rondt jaarlijks 3 toekomstverkenningen af. Ze hebben ook een project over datagedreven leven.

66 Topbestuurders en managers uit het bedrijfsleven, onderwijs, overheid, wetenschap en het ‘maatschappelijk middenveld’ zijn via een Delphi methode (lijkt veel op onze GCM-study) naar hun toekomstverwachtingen tav onderwijstechnologie (EduTech) ondervraagd. Met als doel het analyseren van toekomstbeelden waarover wel en geen consensus bestaat.

De respondenten zijn wel techo optimisten hoor 🙂

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Zij zien Virtual Reality,  Kunstmatige Intelligentie, MOOC’s én Learning Analytics (!) als breakthrough technologies. Per kerncomponent (lerende, docent, onderwijsinstelling, curriculum, leeromgeving, toetsen) zijn toekomstbeelden voorgelegd. De respondenten hebben aangegeven wat ze wenselijk vonden en binnen welke tijd dit gerealiseerd zal zijn.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

In tegenstelling tot sommige onderwijsonderzoekers (zie mijn vorig blog) vinden deze bestuurders 21st century skills wel belangrijk 🙂 Alhoewel het niet is weggezet tov kennis. Het uitgangspunt van deze toekomstverkenning was leren en niet onderwijs. Leren als proces en niet als product (de kennisoverdracht). En hebben de beschrijving van sociaal-constructivist Bruner daarbij gehanteerd

Leren gaat om een onafgebroken proces van participatie waarbij we interacteren met de wereld en deze proberen te begrijpen.

klik op afbeelding om deze te vergroten

Voor deze respondenten blijft belangrijk:

  • De menselijke maat blijft nummer 1
  • Een leven lang leren moet voor iedereen mogelijk zijn
  • Voorkom dat er een ‘one-size-fits-all’ benadering komt
  • Focus bij invoering van onderwijstechnologie op docenten
  • De infrastructuur moet op orde zijn

Ik kan me hier wel in vinden 🙂

Na achterlaten van je e-mailadres is de publicatie te downloaden.

Groet,
Judith

Toekomstbestendig leren

Ha Marcel,

Deze week is het rapport Het voorbereiden van leerlingen op (nog) niet bestaande banen gepubliceerd. Paul Kirschner heeft een (ons bekende) Group Concept Mapping procedure onder experts uitgezet om twee onderzoeksvragen te beantwoorden:

1. Hoe kan het onderwijs jongeren (en werkenden) optimaal voorbereiden op de onbekende en ook onvoorspelbare arbeidsmarkt van morgen?
2. Hoe daagt het onderwijs jongeren uit zich eerder, intensiever en realistischer voor te bereiden op werk en de toeleiding naar zulk werk?

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door NSvP – Innovatief in Werk. Zij stellen:

Er is veel in beweging in de wereld van werk. Technologische ontwikkelingen gaan steeds harder en hebben een grote impact op de manier waarop wij werken, leren en leven. Hoewel toekomstige ontwikkelingen moeilijk te voorspellen zijn, is wel duidelijk dat de druk op persoonlijke initiatief, ondernemerschap, leervermogen, adaptatie en flexibiliteit toe zal nemen. Vooral jongeren krijgen te maken met een sterk veranderende arbeidsmarkt. Veel van het werk waarvoor zij nu worden opgeleid, is vervallen of sterk veranderd tegen de tijd dat zij hun opleiding afronden. En eenmaal aan het werk zal leren en ontwikkelen een belangrijk thema blijven. Dit roept veel vragen op over het leren van de toekomst.

De eerste hoofdstukken van het rapport gaan over de achtergronden van het probleem waaronder een analyse van 21st century skills. Zoals we van Kirschner weten, stelt hij ook in deze publicatie dat “de vaardigheden duidelijk noch eenduidig zijn, dat zij steeds veranderen zowel qua aantal als inhoud, en dat zij voor het grootste deel vaardigheden zijn die ook in de 20e en zelfs in het 19e eeuw noodzakelijk waren”.

Zeker, de vaardigheden: samenwerken, communiceren, probleem oplossen, kritisch denken, creativiteit waren in de vorige eeuwen belangrijk, maar of daar veel aandacht aan werd besteed? Als leerling / student die lagere school, mavo, have, bibliotheekacademie in de jaren 60-70-80 van de vorige eeuw heeft doorlopen, kan ik me niet herinneren dat op deze vaardigheden ‘gestuurd’ werd. Samenwerken? … Groepsopdrachten? … Ik zat voornamelijk alleen op mijn kamertje te leren. En kritisch denken was tijdens mijn onderwijstijd not done: stil zijn en luisteren. Dus heel goed, vind ik, dat ze nog steeds belangrijke 21e eeuwse vaardigheden worden benoemd.

Zijn conclusie dat eigenlijk informatiegeletterdheid en informatiemanagement de enige vaardigheden die echt als 21e -eeuws aangemerkt kunnen worden, vind ik niet helemaal terecht. Het kunnen zoeken, identificeren, evalueren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van bronnen en effectief gebruiken van verkregen informatie (informatiegeletterdheid) en het kunnen vastleggen, beheren en delen van verkregen informatie (informatiemanagement) zijn zeer belangrijke vaardigheden. Als bibliothecaris uit de vorige eeuw weet ik daar alles van 😉

Door de automatisering zijn al deze ’21e eeuwse’ vaardigheden wel in een ander daglicht komen te staan. De vier ict-gerelateerde begrippen informatievaardigheden, mediawijsheid, computal thinking en ict-basisvaardigheden uit 21EV-model van Kennisnet en SLO zijn het meest 21e eeuws. Ach, ik kan me ook helemaal vinden in de term ‘toekomstbestendig leren’ hoor 😉 Waarmee Kirschner en Vander Molen (bron) bedoelen:

Het verwerven van de vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier te blijven leren in onze snel veranderende wereld.

Het onderzoek is beperkt tot het (v)mbo omdat deze beroepen vermoedelijk op korte termijn door robots worden uitgevoerd. De Take-Home Messages uit dit rapport zijn volgens mij ook van toepassing op het hbo. Ook big data en AI (kunstmatige intelligentie) zullen grote impact hebben op de beroepen waar wij onze studenten voor opleiden.

De school / Het onderwijs heeft hierbij (toekomstbestendig leren) een belangrijke taak maar het is de vraag of de school / het onderwijs daarvoor goed uitgerust is. Hoofdredenen hiervoor zijn: (1) de school reageert te traag om de veranderingen in de toekomstige arbeidsmarkt goed in het curriculum te verwerken, (2) de scholen zijn niet goed uitgerust op hun taak leerlingen voor hun onzekere (arbeids)toekomst op te leiden c.q. voor te bereiden, en (3) het gebruik van ICT is niet goed geïntegreerd in het onderwijs en het is de vraag of docenten zelf over de nodige ICT-kennis en –vaardigheden beschikken om hun leerlingen op een toekomstbestendige wijze op te leiden.

Via Group Concept Mapping verzamelde Kirschner van 61 expert 239 ideeën waaraan het onderwijs zou moeten werken om de leerlingen van vandaag toekomstbestendig te maken. De ideeën die dat opleverde, zijn daarna gesorteerd in 15 clusters en gescoord op het belang (door 42 experts) en de haalbaarheid (door 35 experts) ervan.

Uit bovenstaand schema blijkt dat het kunnen reflecteren en kritisch denken door experts als het belangrijkste wordt gevonden in tegenstelling tot informatievaardigheden. Toch zijn deze veranderingen niet makkelijk haalbaar volgens hen. Opvallend is dat ook curriculumvernieuwing (herontwerp de school) en docentprofessionalisering laag scoort op belangrijkheid, terwijl wij daar bij Zuyd nu zo hoog op inzetten.

Tot slot beveelt Paul Kirschner een drietrapsprocedure voor.

  1. het fundament: zorg dat leerlingen beschikken over nodige basiskennis om verder op voort te bouwen.
  2. efficacy building: zorg dat leerlingen het gevoel krijgen dat zij ook echt iets kunnen met wat zij geleerd hebben en dat ze beschikken over de nodige competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) voor zowel het werken als het verder leren en dat zij samen kunnen werken met anderen om problemen op te lossen of taken uit te voeren.
  3. hogere-orde denkvaardigheden: metacognitie, reflectie en kritisch denken. Vaardigheden voor een leven lang leren.

Interessante studie. Wordt nog wel verder binnen Zuyd verspreid, vermoed ik 😉

Groet,
Judith

Edublocks! Stapelen!!

Ha M!

Ik wist wel! dat Jane McGonigal je weer aan het bloggen zou krijgen. Superpower heeft die vrouw 🙂

Iedereen moet een uurtje de tijd nemen om haar keynote te bekijken. En dat is geen straf. Ze heeft humor, ze is inspirerend, toekomstgericht, intelligent en good looking 🙂 Ik heb de MLI-studenten van LA4 jouw blog via Twitter al doorgestuurd. Haar ideeën voor het onderwijs komen voor deze groep studenten te laat. Zij hebben hun toekomstscenario’s al klaar. De manier waarop Jane McGonigal bezig is met toekomstscenario’s aan het Institute fot the future is super. Kijkend naar de actuele maatschappelijke en technologische signalen, slim combineren en daar komen dan briljante ideeën uit voort. Ze laat diverse voorbeelden zien. Zo zijn ook de Edublocks ontstaan door net zoals Bitcoins gebruik te maken van de Blockchain-technologie. Hoe dat werkt, dat wordt prima uitgelegd in dit filmpje van de BBC.

Dit kan echt disruptive voor het onderwijs zijn. Iedereen kan een docent zijn en iemand een edublock geven. Elke vaardigheid of kennis die je verworven hebt, is via een edublock terug te herleiden. Immers alle data die bij zo’n leertransactie verzameld wordt, is terug te herleiden, elke skill, elke credit. Inderdaad, het lijkt zoals jij al schreef, de oplossing voor levenlangleren. Ik zag vanmorgen een scoopit van Wilfred Rubens waarin hij zijn teleurstelling uitte over een publicatie van het LLLPlatform waarin de conclusie was dat het valideren van non-formeel en informeel beter moet. Wilfred verzuchtte: “Werk er eindelijk eens aan, zou ik zeggen. Hebben we niet genoeg statements, verklaringen etc?” De blockchain oplossing ligt voor het oprapen.

Hoe de techniek precies werkt, is mij niet helemaal duidelijk. Leg jij het me nog eens uit? Het gedachtegoed achter blockchain snap ik prima. Meer weten? Zie 10 Things to know about the future of blockchain in education.

Waarom ik deze keynote ook zo goed vond, is de manier waarop Jane liet zien hoe je moet denken en leren als een futurist. Ik heb het al eerder geschreven (blog) dat scenarioleren een skill is die voor onze studenten belangrijk is. Ik pleit om scenarioleren als 12e vaardigheid toe te voegen aan het nieuwe 21st century skills model.

Mooie zondag!
Groet,
Judith

8 april toegevoegd een introductie over The Blockchain for Education van de website Hack Education waarin de volgende onderwerpen besproken wordt

BlockchainEducation

Zuyd College Clips

Dag Marcel,

Onze collega Harry Vaessen is in vele externe projecten betrokken rondom ePortfolio en LevenLangLeren.In dit kader is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van een 3 tal video’s voor MKB JONG Limburg. In deze korte instructievideo’s wil Zuyd laten zien welke expertise we in huis hebben. Onder de titel ‘Zuyd College Clips’ zijn deze drie clips te vinden op Youtube. Leuk om op deze manier Zuydcollega’s die ik dan wel van naam of via twitter 🙂 ken nu ook op beeld te zien.

Zoals Mark Bertrand over Blue Ocean Marketingstrategie

Astrid Schiepers over Personal Branding

en collega Stefan Retrae over facturatieplicht

Van bovenstaande instructievideo’s is ook een teaser van zo’n 30 seconde gemaakt:

Mooie producties, ik hoop en denk dat er nog wel meer volgen.
Groet,
Judith

Watch this video!

Goedemorgen Marcel,

Nieuwsgierig zijn daar draait het om bij leren. Je leven lang. Vragen blijven stellen, zoals kleine kinderen de waarom-vragen blijven stellen.
Soms heb ik het idee dat nieuwsgierigheid door ons onderwijs de kop ingedrukt wordt. Dat zal niet voor alles en iedereen gelden, maar als ik zo in mijn eigen kringetje kijk…mijn ervaring met de middelbare school van mijn kinderen…Creativiteit wordt niet gestimuleerd (vermoord, zegt Ken Robinson –bekijk ook dit filmpje ook als je het nog nooit gezien hebt-). Het gevolg is dat studenten niet leren omdat ze iets willen weten, maar reproduceren wat de docent wil horen.
Ik zag onderstaand filmje op Creative Something, de site waarop ook de Rules of a creator’s life gepubliceerd waren. Ik vind dit zo’n inspirerende site! Zo ook dit filmpje.

The Future Belongs to the Curious from Skillshare on Vimeo.

Hoe krijg je lezers naar je blog? Ook door titels te bedenken die de nieuwsgierigheid opwekken. Zou deze titel werken? 😉

Tot vanmiddag.
groetjes,
Judith

%d bloggers liken dit: