Site-archief

ICT-docentprofessionalisering: Leer-Ontwikkel-Werk-Samen-Onderzoek-Kennis-Deel

Dank voor je po√ętische woorden, Marcel. En je uitdaging om wat er aan te doen ūüôā Ik ben bezig, maar zoals je weet gaan veranderingen in hele kleine stapjes. En ik kan dit niet alleen. We zullen samen de richting moeten bepalen en het pad moeten betreden. Daar gebruik ik ook dit blog voor, om mijn idee√ęn te delen en te toetsen aan jullie kritische blik.

Het wordt voor mij steeds duidelijker welke weg ik op wil en waar mijn krachten liggen. Zoals al eerder geblogd blijven mijn drijfveren open en online. En mijn ambitie is om samen met docenten te werken aan hun en mijn competenties voor leren en lesgeven met ict al dan niet in een gezamenlijk onderwijsontwerpproces. En dan heb jij drie mooie onderwerpen aangedragen: Gamification, Digicoach, eDingen. Allemaal passend in het (mijn) straatje van ict-docentprofessionalisering.

Learn

CC-BY-SA Created by Jessica Duensing for opensource.com

Onlangs heb ik in opdracht van het management een voorstel geformuleerd hoe ik zie dat nieuwe docenten bij Zuyd ge√Įntroduceerd moeten worden in de systemen en tools van Zuyd. En dit is (inderdaad) nog maar het begin. Dit voorstel¬†betreft vooral een quick start tav instrumentele vaardigheden. Terwijl ict-docentprofessionalisering daarnaast ook nog bestaat uit informatievaardigheden (mediawijsheid, auteursrechten etc)¬†en technologische vaardigheden die meer het toepassen van kennis van ict in een vakdidactische context omvatten. Hiervoor is binnen Zuyd de BDB, Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid. Ook deze Docentencursus is een begin, want ook voor docenten ligt¬†er een levenlangleren-uitdaging.

Ik heb mijn voorstel geformuleerd als digitaal leerplatform met een kennisbank (met how to-handleidingen) en daaraan een community-functie gekoppeld (waarin elementen uit de gamification ingevoegd zouden moeten worden). Zodat samen geleerd en ontwikkeld wordt. Dit leerplatform is natuurlijk niet alleen beschikbaar voor nieuwe docenten maar voor alle docenten.

Dit voorstel komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Mijn masteronderzoek heette niet voor niets Leren professionaliseren: Leer-Ontwikkel-Werk-Samen-Onderzoek-Kennis-Deel. Ik zal hieronder een gedeelte van mijn theoretisch kader delen.

Ict-docentprofessionalisering

Het professionaliseren van docenten wordt door vele onderzoekers en beleidsmakers gezien om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen (Drent & Meelissen, 2008; Nieuwenhuis, Vink, & Neut, 2013). Docentprofessionalisering wordt beschouwd als een continu ontwikkelproces waarbij alle activiteiten bijdragen aan het verhogen van het competentieniveau en het verbeteren van werkomstandigheden en status (Hildebrandt & Eom, 2011). In de reviewstudie van Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop (2010) naar de effectiviteit van docentprofessionaliseringstrajecten worden een aantal succesfactoren onderscheiden. De volgende kenmerken blijken succesvol: (1) professionalisering moet plaatsvinden in de eigen lespraktijk en moet antwoord geven op vragen uit die eigen praktijk, (2) docenten leren actief en onderzoekend samen met collega’s als eigenaarschap bij de docenten zelf ligt, (3) professionalisering is verankerd in het beleid en in de organisatie, (4) collegiaal en collectief leren. Het onderzoek van Van Veen et al. (2010) is niet specifiek gericht op docentprofessionalisering met betrekking tot het leren en lesgeven met ict. Uerz, Van Loon, & Kral (2014) onderscheiden op basis van een literatuurstudie richtlijnen voor ict-docentprofessionalisering die aansluiten bij de succesfactoren zoals benoemd door Van Veen et al. (2010) met name het uitgaan van de onderwijsvisie, de praktijknabijheid en het eigenaarschap van docenten. Met betrekking tot het  collegiaal en collectief leren (Van Veen et al., 2010) benoemen Uerz et al. (2014) de combinatie van verschillende methoden en werkvormen voor ict-docentprofessionalisering zoals: netwerkleren, leren van feedback, grensoverschrijdend leren in en leren door te experimenteren. Samen met collega’s onderzoekend en actief leren lijkt daarmee een belangrijke voorwaarde voor docentprofessionalisering (Van Veen et al., 2010) maar ook specifiek voor ict-docentprofessionalisering (Uerz et al., 2014).

In het kader van docentprofessionalisering is landelijk veel aandacht voor de vraag over welke ict-kwalificaties docenten in het hoger onderwijs dienen te beschikken. Niet alleen ict-kennis en vaardigheden zijn belangrijk maar ook houdingsaspecten, opvattingen en zelfvertrouwen van docenten spelen een rol bij het inzetten van ict in het onderwijs (Algemeen Directeurenoverleg Educatieve Faculteiten [ADEF], 2013; Drent & Meelissen, 2008). De houdingscompetenties ten aanzien van leren en innoveren zijn belangrijke factoren voor onderwijsvernieuwing (Bouwhuis, 2008; Thoonen, 2012). Het vertrouwen in eigen competenties en de wil om te verbeteren om nieuwe en moeilijkere taken te volbrengen, zijn hierbij van belang (Bouwhuis, 2008). In de literatuur wordt ict-docentprofessionalisering veelal geplaatst in het bredere kader van onderwijsontwikkeling met ict en wordt het beschouwd als een specifieke vorm van onderwijsinnovatie. Volgens het onderzoek van Drent (2005) naar factoren die innovatief ict-gebruik in het onderwijs kunnen bevorderen dan wel belemmeren, heeft de mate waarin docenten zijn professioneel netwerk benut relatief de meeste invloed op het innovatief ict-gebruik. Het beschikken over voldoende ict-kennis en vaardigheden leidt volgens het onderzoek niet direct tot innovatief ict-gebruik (Drent, 2005). Op basis van vele onderzoeken naar gedragsverandering en verandermanagement draait het bij innovaties vaak om de vraag ‚Äėwhat‚Äôs in it for me?‚Äô. Volgens Cuban (2011) beoordelen docenten vernieuwingen veelal vanuit de praktische impact en de consequenties voor henzelf. Veranderingen brengen immers in eerste instantie vaak extra werk met zich mee (Kanter, 2012). Hieruit blijkt dat praktijknabijheid een belangrijke succesfactoren is van docentprofessionalisering (Van Veen et al., 2010) en daarom ook opgenomen als √©√©n van de richtlijnen van voor ict-docentprofessionalisering (Uerz et al., 2014).

En bijbehorende literatuurlijst.

Groeten,
Judith

Docentprofessionalisering en ICT-bekwaamheid

Hoi Marcel,

Natuurlijk staat mijn werk als I-adviseur vaak in het teken van docentprofessionalisering. Enkele weken geleden was dat nadrukkelijk het geval.
In die week¬†had ik een informeel gesprek in het zonnetje met ons collegelid nav mijn blogpost over informeel leren. Later die week¬†had ik een bijeenkomst met collega ICTO-adviseurs van Avans, HAN en Saxion over docentprofessionalisering. BIO zo noemt dit clupje zich. Brainstormen over ICT in Onderwijs, Bomen over ICT in Onderwijs, Babbelen over ICT in Onderwijs, Bijpraten over ICT in Onderwijs en zo zijn er nog wel meer B’s te bedenken. Het gaat ons vooral om kennisuitwisseling, immers overal staan dezelfde items op de agenda. We leren van elkaar.

Zo heeft iXperium HAN (jou bekend ūüôā ) de Eindkwalificatie voor Leren en lesgeven met¬†ICT in een overzichtelijke folder gepresenteerd.

EindkwalificatiesLerenLesgevenICT

Leerlijn Leren Lesgeven met ICT – iXperium HAN

De eindkwalificaties van deze leerlijn zijn gebaseerd Kennisbasis ICT Tweedegraads lerarenopleidingen (ook wel bekend als de ADEF-richtlijnen) en de mediawijsheidcompetenties van Mediawijzer. Dit alles is aangevuld en geordend op basis van literatuurstudie naar 21ste eeuwse vaardigheden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Leren met ICT als doel en Leren met ICT als middel.
ICT als doel is gericht op het verwerven van 21st century skills door docenten.
ICT als middel gaat meer over de inzet van ICT als didactisch hulpmiddel. De docent als onderwijsontwerper is hierbij het uitgangspunt.

Kennisnet heeft ook een kader voor ICT-bekwaamheid ontwikkeld.

Als I-adviseurs vinden bij ICT-bekwaamheid voor onze docenten belangrijk. Niet alleen omdat motivatie toeneemt door inzetten van ICT, de leerprestaties verbeteren en het leerproces effici√ęnter wordt maar ook¬†de veranderende eisen door de¬†samenleving (beroepsveld). Van docenten mag je ook verwachten dat zij inzicht hebben op de invloed van ICT op hun vak,

Op Leervlak¬†las ik dat het Kabinet vanaf 2015 jaarlijks ‚ā¨8 miljoen structureel beschikbaar gaat stellen voor de versterking van de innovatieve slagkracht van docenten¬†en de bevordering van ICT-vaardigheden van docenten. *Zo?!¬†* Er zijn nu projectleiders van OC&W bezig met het opstellen van beleidsplannen rondom versterking van¬†e-didactische vaardigheden voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. *Ok√© dan.* Jeroen Bottema (MLI In-Holland) was uitgenodigd om van¬†gedachten te wisselen over de ICT-bekwaamheden van docenten.¬†Zij¬†hebben gepleit voor het ‚Äėinvesteren‚Äô in verbindingen. Mooi!

Verbind pioniers in het onderwijs met ‘achterblijvers‚Äô, met leiddinggevenden en onderzoekers. Verken¬†gezamenlijk de vraagstukken waar bij ruimte is voor professionele ontwikkelingen. Betrek in deze netwerken ook lerarenopleidingen, die als een soort van spin in het web kunnen functioneren.

Het Ixperium van de HAN werd terecht als mooi voorbeeld genoemd. Ik hoop dat deze 8 miljoen doorsijpelt naar de leerling/student want daar doen we het voor toch?

Groet,
Judith

Zie ook:

en verwante 2beJAMmed-blogposts:

<span>%d</span> bloggers liken dit: