Site-archief

Technology versus Humanity

Gisteren heb ik dit filmpje al via Twitter gedeeld. Misschien heb je het al gezien, Marcel? Ik vond het de moeite om het ook op te nemen in mijn buitenboordbrein.

via blog van futurist Gerd Leonhard

Hij schetst een toekomst die we ons wellicht nu niet kunnen of willen voorstellen. “Data is the new oil”, zegt hij. Wat betekent dit voor ons om in zo’n wereld te leven? Ik heb er al eens over geblogd nav de film Her en het boek De Cirkel van Dave Eggers. Leonhard heeft gelijk als hij zegt dat we veel meer discussie moeten hebben over de normen en waarden die veranderen (of niet) door de technologie. Nadenken over wat ons te wachten staat:

Datawars & Privacy

Exponentiality

Transhumanism

Singularity : Heaven or Hell

The Internet of Things

Artificial Intelligence

Towards Abundance

Digital ethics

Ego to Eco

Algorithms to Humarithms

Digital Obesity

Sustainable Capitalism

Networked Society

Robot Love

Judith

Mijn toekomstbeeld van ons onderwijs #ho2025

Hoi Marcel,

Ook het nieuws vandaag gehoord over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek van minister Bussemaker? In dit(mooie) magazine staan alle verandering in het hoger onderwijs op een rijtje. Geen tijd om alles te lezen? Kijk dan deze animatie van 3 minuten

Het was al langer bekend dat Bussemaker 4000 extra docenten wil aantrekken om het onderwijs kleinschaliger, flexibeler en intensiever te maken. Echt, mooie plannen. En dat er voor docenten die innovatieve ideeën hebben om het onderwijs te verbeteren beurzen ter beschikking worden gesteld, is prachtig. De vraagtekens die de Studentenorganisatie ISO hierbij zet, onderschrijf ik ook.

Van deze docenten wordt veel verwacht, bijvoorbeeld op het gebied van vernieuwende onderwijsmethoden en didactiek. Hierdoor moeten zij op een andere manier les gaan geven en dat gebeurt niet vanzelf’

Maar niet geklaagd! Ik werk graag mee aan dit streven van de minister!

Voor mijn studie heb ik een paar maanden geleden een toekomstscenario gemaakt voor 2030

Toekomstscenario

Klik op de afbeelding voor de Prezi

Als leerteam habben wij gekozen voor het scenario Plaatsafhankelijk en lerende aan het stuur (bij mij ‘Verblijven’).Vervolgens heb ik via een SWOT-analyse gekekeken waar Zuyd in het transformeren naar dit scenario in haar kracht zit en waar bedreigingen zijn. Ik heb uiteindelijk dit toekomstscenario voor Zuyd geschreven (eerder geblogd op Joule4Jou)

Volgens mij bestaat Zuyd in 2030 nog als ontmoetingsplaats waar mensen samen komen om te leren. Mensen zijn en blijven sociale wezens die van elkaar leren. Ook al gaat technologie een steeds grotere rol in ons leven spelen, en lijkt het zo dat we elkaar hiervoor niet meer fysiek hoeven te ontmoeten, vermoed ik dat scholen nog wel blijven bestaan. De huidige aandacht voor ‘Bildung’ in het onderwijs laat volgens mij zien dat persoonlijke ontwikkeling in het onderwijs steeds belangrijker wordt. ‘Bildung’ gaat over zelfontplooiing dat je in staat bent tot moreel oordelen en kritisch denken (één van de 21st century skills). De visie van Zuyd is gericht op het samen leren, samen creeëren, samen werken en samen veranderen. Voor de toekomst wil zij dit gepersonaliseerd aanbieden, dat wil zeggen dat talenten, eigen keuzes en ontwikkelingsbehoeften het tempo, route, niveau, inhoud en volgorde bepalen. De lerende aan het stuur dus.
Om dit toekomstscenario kans van slagen te geven, betekent dat docenten meegenomen moeten worden in dit veranderproces. Dat betekent ook ruimte bieden aan de onzekerheid van de individuele docent die dit soort ingrijpende veranderprocessen mede vorm zal moeten geven.Het inzet van leertechnologieën betekent een andere didactsche aanpak. Docenten moeten hier in ondersteund worden door zogenaamde learning design teams bestaande uit o.a. instructional media designers, informatiespecialisten en onderwijskundigen. Zo kan samen nieuwe lessen en curricula ontworpen worden waarbij ook studenten nadrukkelijk als mede-ontwerpers aan de tekentafel worden uitgenodigd.

Voor dit toekomstscenario staat de ontmoeting centraal dat betekent dat ruimtes uitnodigend moeten zijn waarin verschillende samenwerkingsvormen kunnen plaatsvinden. Studenten zijn eigenaar van hun eigen leerproces dat betekent dat zij via een digitaal portfolio hun talenten en competenties in kaart brengen zodat zij zichzelf kunnen presenteren maar ook kunnen ontdekken waarin zij zich nog zouden moeten ontwikkelen richting het doel dat zij voor ogen hebben. Zuyd wil een praktijkgerichte leeromgeving bieden voor studenten van 17-67 jaar. In co-creatie met de beroepspraktijk in de regio leidt Zuyd professionals op en geeft vorm aan het onderwijs en het onderzoek. Hiermee draagt Zuyd bij aan de concurrentiekracht van een dynamische regio met veel kenniswerkers en een sterke economische motor. De belangrijkste stappen die Zuyd zou moeten zetten op weg naar naar dit toekomstscenario is vooral aandacht te schenken aan de communicatie met alle stakeholders (studenten, docenten, management, lectoraten, beroepsveld). Delen in waar je mee bezig bent zodat je samen goed open en online onderwijs kunt bieden. Een open cultuur creeëren waarbij aandacht is vertrouwen en verbinding. In zo’n professionele leergemeenschap opereert een autonome docent die gewaardeerd wordt voor zijn vakmanschap. Als de student aan het stuur staat, betekent dit een veranderende rol voor de docent, meer als facilitator, coach en stimulator. Voor de student betekent eigen verantwoordelijkheid voor het leren tegemoetkomen aan de psychologische basisbehoeften van intrinsieke motivatie: autonomie, competentie en relationele verbondenheid.

Mijn 5 waarden voor ons toekomstscenario:
Verbinding – Open – Vertrouwen – Inspiratie – Vakmanschap

Verbinding: mensen leren in verbinding met elkaar (social learning) naast online ontmoetingen blijven fysieke ontmoetingen cruciaal voor het leerproces. Leren is fundamenteel sociaal en het bestaat uit samenwerking, relaties, participatie en communicatie (Illeris)
Open: door open kennis te delen dat met de huidige en toekomstige technologie steeds gemakkelijker gaat, wordt nieuwe kennis gecreeërd en daardoor veel geleerd.
Vertrouwen: intrinsieke motivatie is van belang om te willen leren, één van de psychologische basisbehoeften hierbij is autonomie. Autonomie is van belang om de lerende eigenaar te laten zijn van zijn leerproces. Dit kan alleen als docenten dit vertrouwen ook schenken aan de lerende (Ryan & Deci).
Inspiratie: Een uitdagende stimulerende leeromgeving, bestaande uit grote open uitnodigende ruimtes, gepassioneerde docenten en met eigentijdse en gepersonaliseerde leermiddelen
Vakmanschap: We leren samen met het werkveld, leren in nabijheid van ‘voorbeeldige’ leermeesters: het meester-gezel principe (Rijnlandsdenken)

Judith

Nieuwe strategische visie hogescholen #hbo2025

hbo2025Ha Marcel,

Vandaag heeft de Vereniging Hogeschool de agenda voor de komende 10 jaar gepresenteerd: “Wendbaar & Weerbaar” (pdf).

Natuurlijk staat in het voorwoord van het rapport te lezen, dat digitalisering en internationalisering steeds meer invloed krijgen in ons leven. En dat onze samenleving opener en meer verbonden wordt. Uiteraard kan het niet anders dat dit gevolgen heeft voor het hbo. Kenniscirculatie en aanpassingsvermogen zijn cruciaal, zoals dat ook al in het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie‘ vermeld stond (zie hoofdstuk 9 over onderwijs).

Als kernwaarden worden benoemd:

  1. hogescholen nemen hun verantwoordelijkheid (maatschappelijke functie, duurzaamheid, emancipatiefunctie)
  2. hogescholen streven naar verantwoordelijke afgestudeerden
  3. hogescholen maken kennis toepasbaar (in samenwerking met werkveld)

In kernwaarde 2 komt nadrukkelijk het gedachtengoed van Biesta aan de orde: 1) kwalificatie (het opdoen van kennis en vaardigheden), (2) socialisatie (waarden en normen van een gemeenschap) en (3) subjectivering (persoonlijke vorming tot een zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch individu). Mooi dat er ook aandacht is voor ‘bildung’.

Als uitdagende opdrachten zijn geformuleerd

opdrachtenhbo2025

Het zijn nogal wat ambities. Termen als talentontwikkeling, blended learning, levenlangleren, onderzoeken, masterniveau, netwerken, professionele leergemeenschappen, samenwerken, die ik binnen Zuyd ook regelmatig hoor, komen allemaal langs. De opdrachten zijn nogal voordehandliggend, maar desalniettemin uitdagend. Zeker als het streven is om in 2025 als instelling een lerende cultuur te hebben. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, zo heb ik geleerd.

Nieuwe prestatieafspraken horen niet meer bij dit streven, volgens de Vereniging Hogescholen. Nu dus afwachten op de strategische agenda van minister Bussemaker die zij binnenkort presenteert. Een paar dagen geleden kondigde ze aan dat er budget is voor honderden extra docenten in het HO. Benieuwd hoeveel daarvan naar het hbo gaan, en uit eindelijk naar Zuyd….

Judith

Life is a game?

Hi Marcel!

Een blogpost van Stephen Downes triggerde me qua titel ‘The dark side of gamification‘ 🙂 waarin hij verwees naar deze korte (7:50) futuristische video Sight. Een afstudeerproject van Eran May-raz and Daniel Lazo voor de Bezaleal academy of arts.

sight

In het onderwijs proberen we game-elementen toe te voegen om studenten meer gemotiveerd te krijgen. Collega José is net terug van de UCLA en zag dat daar gamification een intrinsiek onderdeel is van het onderwijssysteem. Dat is natuurlijk nog maar peanuts bij wat in dit toekomstbeeld geschetst wordt. Ik vind het (nog) een beetje creepy? En jij?

groet,
Judith

 

Wilfred Rubens heeft ook geblogd nav deze film http://www.te-learning.nl/blog/waak-voor-doorgeslagen-gamification/

Chang(e)SchoolTalks

Hé Marcel!

Gisteren kwam ik via via via (o heerlijke serendipity) op de site van ChangSchoolTalks. Ik las in eerste instantie ChangeSchoolTalks 😉 Ben zo bezig met het laatste leerarrangement van mijn studie over de toekomst van het onderwijs 🙂 Maar het is dus een soort TEDtalk event van The Chang School van de Ryerson University in Canada. The Chang School richt zich vooral op online leren in het kader van leven lang leren.

Het thema van ChangSchoolTalks2015 was ‘Digital Learning Reimagined’. De talks zijn te bekijken via hun YouTube-kanaal. Ik heb de talk van Stephen Downes bekeken. Een must see voor iedereen die met curriculumontwikkeling en toekomst/visie van onderwijs bezig is.

Downes is o.a. bekend van de open online cursus ‘connectivism and connective knowledge’, de eerste die een MOOC genoemd werd. Deze MOOC verzorgde hij samen met George Siemens. Siemens introduceerde het connectivisme als nieuwe leertheorie (niet alle geleerden zien dit trouwens als nieuwe leertheorie). Siemens stelt dat het vermogen om nieuwe kennis te verwerven en het kunnen filteren van informatie belangrijker is dan kennis op te slaan. In de huidige informatiemaatschappij hoeft de lerende niet alles meer te weten maar in staat zijn om verbindingen te maken tussen de veelheid van kennisbronnen. Het connectivisme gaat ervan uit dat leren voornamelijk plaatsvindt in een netwerk. Het kunnen verbinden van mensen en inhoud is belangrijker dan de kennis zelf.

Dat is ook de kernboodschap van Downes in onderstaand filmpje. We moeten niet uitgaan van onderwijsontwerpen maar mechanisme bedenken waardoor lerende hun eigen curriculum ontwikkelen (betekenisvol leren). Downes is voorstander van Self-Organized Learning, hierbij zijn modellen (onderwijskundig, technologisch, didactisch) overbodig. SOL draait om eigenaarschap van je eigen leerproces. Downes stelt Personal learning (doe je voor je zelf) tegenover personalized learning (maakt iemand voor jou). We leren door interactie en connectie (sociale netwerken!).
The POSSE antimodel: Publish (on you) Own Site, Syndicate Elsewhere!

Hier is waar leren om draait (of zou moeten draaien) in onze huidige (netwerk)samenleving.
Je snapt dat dit een boodschap naar mijn hart is 🙂

Have a nice day!
Judith

%d bloggers liken dit: