Categorie archief: Social Media

Social Media kan je inzetten als didactisch hulpmiddel, als marketinginstrument maar ook voor personal branding. Blogposts in deze categorie kunnen al deze gebieden omvatten.

RE: Informeel leren of social learning door HBO-docenten? #MLI and beyond

Hoi Marcel,

Zoals ik in mijn blog van gisteren schreef heb ik collega MyriamLamerichs enkele vragen gesteld naar aanleiding van haar masteronderzoek  ‘Informeel leren door HBO-docenten’:

 • Vond jij het niet opvallend dat sociale media/sociale netwerken niet benoemd werden als mogelijkheden om informeel te leren?
 • Heb je er naar gevraagd in je onderzoek?
 • Hoe zie jij social learning in relatie tot  informeel leren?

En ik heb haar gevraagd wat zij als docent nodig heeft om sociaal te kunnen leren?

Myram reageert:

Dag Judith

Tijdens de interviews in mijn onderzoek kwam heel duidelijk bij alle geïnterviewden naar voren dat ze vooral SAMEN willen leren, van en met elkaar. De docent met weinig werkervaring leert graag van de docent met ervaring, door het observeren. Docenten met ervaring leren ook van elkaar maar dan door er samen over te discussiëren, te praten. Als gevraagd werd naar mogelijkheden om van elkaar te leren, gaven ze allemaal aan dat TIJD belangrijk is. Tijd om samen te komen, overleg te voeren. Ook het belang van deelnemen aan netwerken. Bij doorvragen naar het soort netwerken, was bij een aantal de fysieke deelname belangrijk. Plaatsonafhankelijk leren, wat jij benoemt, staat bijvoorbeeld in contrast met de organisatie binnen één van de opleidingen van mijn onderzoek. Als voorstander van informeel leren en dan vooral het leren van elkaar, is daar bepaalt dat docenten voor zover mogelijk, van 8 tot 5 op de werkplek aanwezig zijn. Juist om dat van elkaar leren te faciliteren. Ook door regelmatig te wisselen deelname aan de netwerken, werden voortdurend nieuwe meningen, visies, ideeën ingebracht, waardoor het leerproces zou toenemen.

Opvallend was dat de jongere geïnterviewden, grootgebracht met de digitale wereld, niet kozen voor sociale media. Zij benoemden niet het belang van plaats- en tijdsonafhankelijk leren. Ik heb het aangestipt, waarbij ze aangaven dat ze hier nog niet zo specifiek naar gekeken hadden, in het kader van informeel leren. Ik heb hier niet op doorgevraagd in mijn interviews. Niet omdat ik er geen belangstelling voor had, maar gezien de focus van mijn onderzoek. Ik wilde al zoveel weten over het informeel leren. Maar misschien in een vervolgonderzoek……:).

Als ik naar mezelf kijk dan ben ik door de masterstudie juist wel meer gebruik gaan maken van digitale middelen en van de sociale media. Door het gebruik van Twitter in sommige leerarrangementen van de master Leren en Innoveren, heb ik ontdekt dat daar VEEL KENNIS GEDEELD wordt. Door het volgen van personen, die actief zijn binnen de onderwijswereld, heb ik (van origine niet afkomstig uit het onderwijs) veel kennis opgedaan. Er wordt verwezen naar publicaties, recente ontwikkelingen, toekomstige ontwikkelingen. Je kunt wel stellen dat ik binnen een formele opleiding, informeel enorm veel geleerd heb. Wat ik af en toe VERGEET is om ook zelf mijn kennis te delen. Je ziet ik ben nog steeds lerende. In je vakpublicatie benoem je de definitie van De Leeuwe & Rubens (2015) over social learning: “samenwerkend leren met behulp van sociale media, waarbij de lerende veel controle heeft over wat, hoe, waar en waarmee er geleerd wordt”. Zo van toepassing om mijn informeel leren via Twitter. Ik denk dan ook dat er veel informeel te leren is via sociale media.

Maar dan is het plaatsonafhankelijke aspect misschien belangrijker dan het tijdsonafhankelijk. Elkaar wel willen zien, spreken, direct antwoord krijgen, reageren, kortom de DIRECTE INTERACTIE. Ik denk zeker dat dit laatste een belangrijk aspect is. Wat natuurlijk ook via Facetime en Skype kan. Maar dit kwam niet naar voren in mijn onderzoek. Ik heb natuurlijk ook maar 10 docenten geïnterviewd en zij kwamen uit een specifieke hoek, de gezondheidszorg. Aspecten die van invloed zijn op de resultaten. Vandaar mijn aanbeveling om dit onderzoek uit te voeren bij een grote groep docenten van verschillende faculteiten.

Met betrekking tot je vraag: hoe ik social learning zie in relatie tot informeel leren. Is social learning niet een onderdeel van informeel leren en omgekeerd kan informeel leren niet een onderdeel vormen van social learning? Gaat het niet om het SOCIALE aspect, het bij elkaar komen (op welke manier dan ook), OPEN staan voor de mening van de ander, het willen leren van de ander, maar ook de aanwezige kennis willen delen met die ander(en). Mijn ervaring is dat ik tijdens formele cursussen, gecertificeerde opleidingen, veel leer. Maar wordt de leeropbrengst niet vele malen groter door het informeel geleerde tijdens die formele opleidingen? Het met elkaar praten tijdens de pauzes, het wachten voordat lessen beginnen. Of zoals één van de geïnterviewde zei, ik leer zoveel tijdens het lunchen met collega’s, tijdens een koffiepauze of gewoon aan het kopieerapparaat staan wachten.

Als docent heb ik niet zoveel nodig om sociaal te kunnen leren, maar ik moet het gewoon DOEN. Bewuster er mee omgaan. De ‘oude’ manier van sociaal leren is als het ware vastgeroest waardoor je daar eerder naar grijpt dan naar de sociale media. Dus als ik naar de les ga en mijn eigen laptop meeneem waardoor de mogelijkheid is om te skypen met de student die op dat moment stage loopt in het buitenland. Van de werkgever verwacht ik dat hij het faciliteert. In het hier genoemde geval zou ik willen dat Skype op alle computers is geïnstalleerd en niet maar op 1 of 2 zoals nu.

sociallearning

CC-BY mkhmarketing

Dank je wel Myriam voor je reactie!

Ja de interpretatie van de termen informeel leren en social learning/sociaal leren lopen nogal eens door elkaar en naast elkaar. Volgens mij komt dat omdat met zowel informeel leren als ook social learning vaak samen leren bedoeld wordt. Social learning heeft ook met participatie in sociale media te maken. Informeel leren is het leren in een niet formele onderwijssetting. Social learning kan volgens ook plaatsvinden in een formele onderwijscontext. Als daar ruimte voor gecreëerd wordt dan. Mijn interpretatie van social learning is dat het ook vraagt om in een bepaalde mate van openheid om relaties op te bouwen, om vrijelijk open kennis en ervaringen te delen, om een proactieve houding en het benutten van je netwerk. En ja, Myriam dat is inderdaad een kwestie van DOEN 🙂 Het verplicht aanwezig zijn om samen informeel te leren te faciliteren, zoals jij benoemde, staat volgens mij in contrast met de uitgangspunten van social learning. Naast de kenmerken participatie en co-creatie behoren ook identiteit ontwikkelen en een professionele beroepshouding tot aspecten van social learning

Social learning is not just the technology of social media, although it makes use of it. It is not merely the ability to express yourself in a group of opt-in friends. Social learning combines social media tools with a shift in the corporate culture, a shift that encourages ongoing knowledge transfer and connects people in ways that make learning a joy.
-Maria Conner-

Dat docenten (jong en oud) niet bedenken sociale media in te zetten voor professionaliseren, is jammer. Ook ik heb daar geen oplossing voor (behalve daarover te blijven bloggen en het te doen). Het zou natuurlijk wel veel helpen indien de tools en apps waarmee je sociaal leert gefaciliteerd en ondersteund worden binnen onze organisatie. Daar zal ik aandacht voor blijven vragen!

Groeten,
Judith

Informeel leren of social learning door HBO-docenten? #MLI and beyond

Hallo Marcel,

Collega Myriam Lamerichs heeft net als ik voor de Master Leren en Innoveren onderzoek gedaan bij de faculteit gezondheidszorg. Haar onderzoek bestond uit tiental interviews met docenten van de opleiding fysiotherapie en biometrie. Mijn onderzoek bestond uit een digitale vragenlijst aan alle docenten van de opleiding ergotherapie. Myriam heeft docenten gevraagd hoe ze informeel leren en wat ze informeel geleerd hebben. Ik heb vooral gefocust op hun digitale competenties om te professionaliseren via sociale netwerken, ofwel social learning. In haar onderzoek concludeert Myriam dat docenten vooral leren door te observeren (kunst van het afkijken) en door interactie met (ervaren) collega’s. Uit mijn onderzoek bleek dat ook. De voorwaarden om informeel of sociaal te leren komen overeen zoals veilige sfeer, open communicatie en positieve emoties. Zowel informeel leren als social learning geschiedt voornamelijk door ervaringsleren, door sociale interactie en door te reflecteren.

Wat mij vooral opviel in het onderzoek van Myriam is dat sociale netwerken/sociale media niet benoemd worden om informeel te leren. De factor tijd wordt benoemd als een belangrijke voorwaarde om informeel te leren. De voorgestelde aanbevelingen: samen lessen voorbereiden, koffie drinken zijn allemaal belangrijk, maar kan ict hierin niet faciliteren zodat ook meer tijd-en plaatsonafhankelijk informeel geleerd wordt? In mijn publicatie over mijn onderzoek heb vooral gereflecteerd op wat social learning van betekenis kon zijn voor de master Leren en Innoveren.

AanbevelingenOnderzoekMyriam

Aanbevelingen nav het onderzoek van Myriam Lamerichs-Geelen

Mijn respondenten uit mijn onderzoek waren gemotiveerd om ict in te zetten voor leren en professionaliseren alleen zij zagen nog geen mogelijkheden en kansen om met sociale media hun kennis open te delen en samen te werken. Is het een aanname om te veronderstellen dat haar respondenten sociale media ook niet inzetten? In ieder geval is dat niet benoemd in het onderzoek van Myriam. Samen met Myriam verken ik of er ook mogelijkheden zijn voor docenten van Zuyd en probeer aanbevelingen te formuleren.

Ik heb Myriam gevraagd:
 • Vond jij het niet opvallend dat sociale media/sociale netwerken niet benoemd werden als mogelijkheden om informeel te leren?
 • Heb je er naar gevraagd in je onderzoek?
 • Hoe zie jij social learning in relatie tot  informeel leren?

Hoewel uit de literatuur blijkt dat sociale media een positieve invloed hebben op betrokkenheid van studenten, de netwerkvorming, en de participatie bij leeractiviteiten, zien de docenten uit mijn onderzoek nog geen mogelijkheden en kansen om met sociale media open kennis te delen en het online samenwerken te ondersteunen. De docenten gaven aan dat het gebruik van sociale media (Twitter en Facebook) nog veel als privé activiteiten gezien worden.

 • Hoe zie jij dat?
 • Wat heb jij als docent nodig om ook sociaal te kunnen leren?

Morgen kan je de reactie van Myriam lezen.
Haar onderzoekspublicatie is niet open toegankelijk, maar haar onderzoek wel via de HBO-kennisbank te downloaden.

Groet,
Judith

Communities: Leer-Ontwikkel-Werk-Samen-Onderzoek-Kennis-Deel

Hey Marcel,

Sinds kort ben ik ook betrokken bij Community van Communities van Zuyd, een initiatief van de lectoren Marcel van der Klink en Paul Henissen. Mijn rol is als moderator zorgdragen voor technische en inhoudelijke facilitering. Mijn taak is het activeren en stimuleren van kennisdeling op het online platform.

Zuyd hecht grote waarde aan communities, het is immers één van de drie pijlers van onze onderwijsvisie. Hoe geven wij met z’n allen hier invulling aan? De lectoren willen met dit initiatief  gezamenlijk met communityleden expertise ontwikkelen. Binnen Zuyd zijn al veel CoP (Community of Practice) actief. Soms worden ze anders benoemd. CHILL spreekt over Communities of Development en de Nieuwste Pabo werkt in Communities of Learning. De ene keer bestaat een community alleen uit docenten, bijvoorbeeld tbv coördinatie en afstemming onderwijs, de ander keer aangevuld met studenten en werkveld om bij te blijven met de meest actuele ontwikkelingen in het eigen domein. Communities bestaan ook als onderwijsvorm waarin zowel studenten als docenten participeren.

De reeds actieve communities bestaan voornamelijk uit face-to-face bijeenkomsten. Dit constateerde ik al in mijn masteronderzoek, maar dat zie ik ook in de praktijk van alledag. De initiatiefgroep wilde een digitaal platform om het leren van en met elkaar buiten de bijeenkomsten te faciliteren. Maar ook om inzichten te bundelen en opgedane community-ervaringen binnen Zuyd te verspreiden. Dat gebeurt nu via de wordpressomgeving Community van Communities. Dit platform is naast kennisdeling ook bedoeld voor kennisontwikkeling. Momenteel is het er nog stilletjes. Als moderator moet ik eens wat actie ondernemen 🙂 En misschien kan jij me nog wat tips geven? Immers met het project Schouders/Voor Elkaar willen jullie ook offline en online communities verbinden, en mensen activeren om kennis en informatie te delen met gametechnieken.

The-Social-Media-Guide-to-Growing-Your-Personal-Learning-Network-550x413

via OnlineCollege.org

In mijn masteronderzoek heb ik een koppeling gelegd tussen digitale competenties van docenten en hun percepties ten aanzien van het inzetten van sociale media in netwerken om online kennis delen en online samenwerken te ondersteunen. In mijn masteronderzoek heb ik me ook verdiept heb in netwerktheorieën. Hieronder een stukje uit mijn theoretisch kader.

Netwerken en sociale media

Leernetwerken, community of practice, learning communities, professionele leergemeenschapen zijn allemaal vormen van sociale structuren waarbinnen de nadrukt ligt op de relaties en interacties, het kennis delen en het gezamenlijk oplossen van problemen (Sloep et al., 2011; Wenger, Trayner, & de Laat, 2011). Afhankelijk van de grootte, de gedeelde drijfveren, de persoonlijke relaties, de samenstelling of de te bereiken doelen wordt het een community dan wel netwerk genoemd (Wenger et al., 2011). Volgens Wenger et al. (2011) benadrukt het concept community het samenwerken aan een gedeeld kennisdomein of probleem, terwijl bij het concept (leer)netwerken de nadruk ligt op relaties en interacties. Communities en netwerken zijn niet elkaars tegengestelden, zij zijn complementair, wanneer zij samen vallen kan social learning optimaal plaatsvinden (Wenger et al., 2011). In dit onderzoek wordt de term ‘netwerk’ gehanteerd waarbij het uitgangspunt is dat iedereen in het netwerk een gelijkwaardige bijdrage levert, er geen rangorde is en dat competentieontwikkeling van de deelnemers expliciet aandacht heeft.

Het leren door samen te werken en kennis te delen in netwerken is niet iets nieuws maar door de opkomst van sociale media wel sterk onder de aandacht gekomen. De kenmerken van sociale media zoals benoemd in §2.3: interactie, participatie en eigenaarschap, sluiten aan bij de sociale structuur van netwerken. Siemens (2005) introduceerde het connectivisme als nieuw concept van kennisontwikkeling en leren en gaat er van uit dat leren voornamelijk plaatsvindt in een netwerk. Het connectivisme stelt dat de competentie om mensen en inhoud te kunnen verbinden belangrijker is dan het verwerven van de kennis zelf (Downes, 2012; Rubens, 2013; Siemens, 2005). Het leren in netwerken is een vorm van social learning waarbij de relaties en interacties centraal staan (Sloep et al., 2011; Wenger et al., 2011), zoals dat ook voor sociale media geldt (zie §2.3). Het (kunnen) participeren in netwerken is in de huidige kennissamenleving noodzakelijk voor (toekomstige) inzetbaarheid en aantrekkelijkheid in de beroepspraktijk (Oomes et al., 2014; van der Klink, Janssen, Boon, & Rutjens, 2011; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2013).

Van der Klink, Janssen, Boon & Rutjens (2011) benoemen een aantal voorwaarden die essentieel zijn voor een krachtig online netwerk. Als eerste benoemen zij het investeren in kennismaking onder ander door zichzelf te presenteren via een profiel bij de toepassingen en/of platformen waarmee gewerkt wordt, dit bevordert binding en vertrouwen tussen personen. Door binding en vertrouwen wordt intrinsieke motivatie bevorderd waardoor samenwerken en kennis delen gestimuleerd wordt (Deci et al., 1991; Jacobs, 2013; Brabander & Martens, 2010; Ros et al., 2014; Runhaar et al., 2011; Ryan & Deci, 2000). Het maken van onderlinge afspraken en deze transparant communiceren is daarnaast ook van belang, net zoals tijd vrijmaken voor een actieve inbreng (Van der Klink et al., 2011).

En bijbehorende literatuurlijst

Groeten,
Judith

 

Bloggen & sociale media

Dag Marcel,

Zoals je hebt gelezen op dit blog heb ik voor de herfstvakantie een leuk gesprek met Emmy Nelissen over hoe zij bloggen inzet om studenten te leren argumenteren. Zij vertelde toen dat ze ook bij een minor van de opleiding Orientaalse Talen en Cultuur met groepsbloggen zou beginnen. Ze heeft me gevraagd om een gastcollege te geven. Dat ga ik vanmiddag doen! Omdat ik weinig tijd had om dit met een spetterende powerpoint / prezi voor te bereiden bedacht ik dat ik dit nu deze ochtend maar even bloggend doe. Vanwege diverse afspraken vandaag heb ik om maar een half uurtje de tijd om aan te schuiven. Emmy vroeg mij de studenten vooral te vertellen hoe ik webloggen in de praktijk toepas. Eventueel suggesties hoe met WordPress en webloggen in het algemeen om te gaan.

Binnen deze minor wordt bloggen gebruikt door een groep studenten om als consultants hun ‘fictieve klant’ te informeren over de voedingsindustrie in de Oriënt. Ze hebben inmiddels een WordPress account gemaakt en zijn nu aan het bloggen. Elk groepje heeft nu minstens 2 blogs geschreven. Vorige week concentreerden ze zich vooral op het blog schrijven. Deze week is hen aangeraden ook aandacht te besteden aan comments die ze ontvangen en zelf comments geven aan andere groepen op hun blogs; hun blogs onder een breder publiek verspreiden (bv. via sociaal media), etc. Over enkele weken moeten ze een overzicht geven van hun blogstatistieken: hoeveel hun blog gelezen worden, hoeveel reacties en comments, etc.

Ik heb van Emmy de links naar de 7 blogs gekregen waarvan 1 blog geen berichten bevatte. De overige 6 blogs zagen er visueel zeer aantrekkelijk uit. Een blog had zelfs blogfoto geüpload (via instellingen | algemeen) zodat het als icoontje in het tabblad van de brower verschijnt. Nice. Ik heb de blogs niet inhoudelijk bekeken. De meeste zagen er aantrekkelijk uit, soms wel wat lang. In de tekst wordt weinig gebruik gemaakt van hyperlinks. Bronnen worden onderaan de pagina geplaatst, al dan niet voorzien van een link. Er worden veel plaatjes gebruikt, maar zonder bronvermelding. Ook afbeeldingen vallen onder auteurswetgeving en horen met bronvermeldingen gepubliceerd te worden! Meer over auteursrechten en bloggen via weblog van de internetjurist. Het reageren op comments doen studenten al goed. Eén groep studenten maakte zelfs al gebruik van categorieën. Top!

Emmy vroeg mij de studenten vooral tips te geven met betrekking tot het breder verspreiden van blogberichten via sociale media.

Wat mij opviel, is dat op 1 blog na, ik bij de anderen goed moest zoeken wie nu de auteurs van het blog zijn. Het presenteren van jezelf op een blog is wel belangrijk. Ook belangrijk is dat een lezer meteen een blogbericht kan delen, liken of reageren. Bij sommige blogs moest ik wel erg zoeken naar de social share opties. Dit is natuurlijk template afhankelijk (studenten gebruiken allemaal net zoals dit blog de hosted variant van WordPress). Via de optie Instellingen | Delen is aan te geven waar de deelknoppen getoond moeten worden en welke diensten je wilt aanbieden. Op deze optie is ook aan te geven op welke sociale netwerken (zoals LinkedIn, Google+, Twitter, Facebook) jij je blogberichten automatisch wilt delen. Deze verbinding kan je voor alleen jezelf maken of voor alle gebruikers op je blog.

Ik wil op dit blog even mijn eerdere tip herhalen mbt het toevoegen van auteurs via de optie Gebruikers op het dashboard van WordPress. Bij het groepsblog was niet altijd duidelijk welke student het blogbericht geschreven had. Bij het aanmaken van een blog wordt dit gekoppeld aan één e-mailadres/facebookaccount. Het is altijd mogelijk om gebruikers toe te voegen. Deze gebruikers kan je de rol geven van beheerder-redacteur-auteur-schrijver-abonne, elk met eigen bevoegdheden. Zo kan elke student die bijdraagt onder eigen naam inloggen, zijn/haar bericht toevoegen en dan wordt bij het blogbericht naast de datum  ook de naam van de bijdrager vermeld.

Online presentatie van jezelf is belangrijk. Deze tips gelden volgens mij voor alle sociale netwerken waarop je actief bent

 1. eerste indruk is belangrijk, dus koppel een foto aan je profiel waarmee je jezelf presenteert.
 2. zet in je profiel in keywords iets over je vaardigheden/interesses/persoonlijkheid. Update deze met enige regelmaat.
 3. laat zien wat je al gedaan hebt, verwijs naar (andere) blogs, twitter, linkedin. Pas op met automatisch koppelen van je berichten, het kan een overload betekenen indien je bericht op elk sociaal netwerk verschijnt. Denk er aan dat elk sociaal netwerk een eigen dynamiek heeft. Het ligt ook aan de wijze waarop je het zelf gebruikt en inzet
CC-BY Jason Hargrove

CC-BY Jason Hargrove

Zoals blogaholic op haar blog terecht schrijft: “als social media bij jou én je doelgroep past, zet dit dan zeker in”.

Wat betreft de vraag van Emmy iets te vertellen over het bijhouden van blogs, verwijs ik weer naar  Ding 2 RSS op Dingen@Zuyd hoe je RSS  hierbij kunt gebruiken. Voor mij is Feedly dé tool!

Tot half 3 zit in overleg in Heerlen, ik hoop dat ik op de afgesproken tijd 15.00 uur op de Brusselseweg zal zijn. Zin in!

Groetjes,
Judith

Een dag later ….

Omdat Emmy een linkje naar dit blog opneemt in de Blackboardomgeving van de studenten nog even enkele aanvullingen, mochten ze toch op het linkje klikken 🙂

Ik werk in WordPress altijd via het ‘oude’ dashboard, de zwarte look and feel, macht der gewoonte waarschijnlijk. Tijdens de presentatie kwam ik er achter dat de studenten (uiteraard 🙂 ) via het nieuwe dashboard in de blauwe kleuren werken. Sommige instellingen die ik in het blog hierboven noemde kon ik niet via de nieuwe look and feel terugvinden, zoals het toevoegen van een blogfoto. Nu kan je wel switchen tussen beide dashboards. In het linkermenu onderaan bij configureren staat de optie wp-admin, hiermee ga je naar het oude dashboard. Gebruikers heet in het nieuwe dashboard trouwens mensen. De informatie over koppelen van je blog aan sociale netwerken en de sociale deelknoppen staat bij configureren | delen.

Daarnaast meldde ik dat het gebruik van RSS handig is om blogs te volgen. Voor deze studenten die alleen met WordPress werken is de optie die WordPress zelf biedt om WP-blogs te volgens natuurlijk ook handig. Boven in de balk staat zowel in het oude als het nieuwe dashboard de optie lezer waarmee dat kan.

WP-profiel2

En onderaan dit blog zie je hoe het eruit ziet als je je profiel invult en koppelt aan blogberichten. Slim om te doen als je je met je blogberichten ook wilt profileren. En voor studenten is het zeker ook goed om dat te koppelen aan hun portfolio, zo concludeerden we tot slot.

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

OnderwijsTwitter

Hoi Marcel,

Net zoals vorig jaar heeft Coosto samen met Upsteam een onderzoek uitgevoerd naar alle tweets vanuit en naar onderwijsinstellingen (mbo, hbo,wo). Via Frankwatching is een samenvatting en interpretatie te lezen. Ik ben dan natuurlijk geïnteresseerd in de hbo-tweets en met name die van Zuyd. Als ik naar de scope van het onderzoek kijk, zie ik dat er 32 hogescholen bij dit onderzoek zijn betrokken. Dat zijn ze niet allemaal volgens de site van Vereniging Hogescholen, er missen er een stuk of 5. Helaas moet ik constateren dat Zuyd nergens in een top 10 – lijstje voorkomt. Niet wat betreft content maken, interactie of aantal volgers. Ook niet wat betreft verwerking en reactiesnelheid van vragen. Ook niet hoeveel er over Zuyd werd getwitterd, en dat kan natuurlijk positief of negatief zijn.

Algemene constatering van de onderzoeker is dat hbo-instellingen in alle opzichten beter scoren dan het jaar 2013/2014: ze maakten meer content, reageerden vaker en wisten meer reacties uit te lokken. Opvallend is wel dat onderwijsinstellingen niet altijd op het moment online zijn als de student dat ook is, terwijl men wel als reden opnoemt dan er wordt getwitterd omdat ze daar willen zijn waar de student is. Die is niet tussen 9 en 5 online actief, maar in de avonduren en in het weekend. De hogescholen kunnen ook leren van goede voorbeelden zoals het webcareteam van de NS.

Nu heb ik zelf meer het idee dat Zuyd Webcare meer actief is op Facebook dan op Twitter. Ook op dit platform wordt door Zuyd meer content gecreëerd dan dat er interactie plaats vindt. Terwijl imho de directe interactie met je doelgroep de kracht van de sociale media is. Dit onderzoek van Coosto richt zich alleen op de corporate twitteraccount. Gelukkig zijn er daarnaast nog veel meer Zuyd gerelateerde twitteraccounts actief, zie mijn Zuyd-lijstje 🙂

Toch blijf ik vinden dat elke organisatie, dus Zuyd ook, op elk social mediakanaal actief zou moeten zijn. Ik word hierbij ondersteund door de uses & gratification theorie. Deze theorie gaat het er niet om wat media doen met mensen maar wat mensen doen met media. Mensen bepalen welke mediabronnen het beste aan hun individuele wensen en behoeften voldoen. Dat betekent dus dat je als organisatie actief moet zijn op diverse/alle (sociale) media kanalen, zelfs whatsapp! Ook hiervoor geldt hetgeen zoals ik tijdens een interview met Ankie 4 jaar geleden met Editie Zuyd al zei: negeren is geen optie.

Judith

%d bloggers liken dit: