Categorie archief: Visietraject Zuyd Bibliotheek

Zuyd Bibliotheek. Van transitie naar transformatie.

Hallo Marcel,

De medewerkers van Zuyd Bibliotheek komen regelmatig bij elkaar om in gezamenlijkheid de koers voor de toekomst uit te zetten. Zo ook vanmiddag. Op het programma stond een presentatie van¬†oud-collega Leen Liefsoens. Helaas moest zij dinsdag onverwachts afzeggen. Jack kwam bij mij polsen ūüôā Ik dacht meteen aan Dani√ęlle Quadakkers. Ze woont in Heerlen, kent de club ook. En na een telefoontje was zij bereid om samen met mij de presentatie te verzorgen. Gelukkig had Leen het al wel voorbereid. Op basis van haar prezi heb ik er het verhaal van Dani√ęlle en mij van gemaakt.

In 2013 was ik betrokken als counterpart bij het visietraject van Zuyd Bibliotheek. Daarna heeft Jack Pleumeekers het roer overgenomen. Samen met zijn club is hij aan de slag de uitgangspunten van het visiedocument binnen de kaders van de nieuwe strategie van Zuyd om te zetten in stappen naar de toekomst. In onze inspiratiesessie hebben Dani√ęlle en ik trends geschetst over de impact van technologie op de¬†samenleving en het onderwijs en de verwachtte invloed op de bibliotheek(organisatie). Veranderingen, technologisch of organisatorisch gaan niet vanzelf. We zijn onze presentatie ge√ęindigd met het prachtige filmpje van Jan Bommerez. Al surfend kwam ik nog meer mooie¬†filmpjes tegen. Ik kon ze niet allemaal laten zien. Daarom hier nog eentje van Jan Rotmans (die we gehoord hebben op TEDxMaastricht).

Dank! Dank! Dank! Dani√ęlle. Het was super dat je op zo’n korte termijn dit voor Zuyd wilde doen. Ik vond het erg leuk om dit samen met jou te doen. En … hebben we al weer wat bewijsmateriaal voor ons beeldverslag¬†voor de Master Leren en Innoveren! ūüôā

Judith

DanielleJudith

Ze zijn samen aan de slag #VisieZuydBibl

Zoals je weet Marcel heb ik door mijn studie #MLI en mijn werk als mijn projectleider #MOOCZI mijn aandacht wat verlegd.
Begin dit kalenderjaar was ik druk met het visietraject van Zuyd Bibliotheek. Ik heb dat ook op ons blog gedeeld. In mijn laatste blog over het visietraject schreef ik dat ik het visiedocument nog niet kon delen omdat het nog niet geaccordeerd was door het College van Bestuur. Inmiddels is dat gebeurd en is het document besproken in het directeurenoverleg door de nieuwe teamleider: Jack Pleumeekers.

Een van de adviezen was om de functie van teamleider bibliotheek in te vullen voor 1,0 fte om zodoende uitvoering te kunnen geven aan het voorgestelde beleid. En dat is onze voormalige collega en I-adviseur Jack geworden. Vol enthousiasme is aan hij aan de grote uitdaging begonnen waar hij met zijn team voor staan. Lees zijn eigen verhaal op zijn blog.

Voor de komende vier jaar zijn in het visiedocument de onderstaande onderwerpen benoemd om centraal te zetten in het bibliotheekbeleid:

  • verankering met het onderwijs en onderzoek;
  • inbedding van het verwerven en toetsen van informatievaardigheden in curricula;
  • versterking van de ondersteuning van de onderzoeksfunctie, inclusief de ondersteuning van lectoren en promovendi;
  • digitale collectievorming: het uitbouwen van de digitale databanken met de daaraan gekoppelde dienstverlening voor docenten en studenten;
  • professionalisering van de bibliotheek zelf: het nog meer toerusten van de medewerkers op hun nieuwe rol.

Bron: website Zuyd Bibliotheek

Inmiddels is het document verspreid en kan ik het ook op ons blog delen: het complete rapport.

En hiermee komt voorlopig een einde aan mijn ‘bemoeienis’ met Zuyd Bibliotheek. Momenteel worden vele veranderingen ingezet, ook t.a.v. de interne organisatie. Mijn rol, ofwel de rol van de I-adviseur binnen de nieuwe bibliotheekorganisatie is nu nog niet uitgekristalliseerd. Ik maak even pas op de plaats. Maar ze weten mij en ons als I-team te vinden als dat nodig mocht zijn :).

Ik wens alle dierbare bibliotheekcollega’s veel succes met al deze uitdagingen! Be Agile! Be Happy!

?????????????????????????????????????????

afbeelding free download via @GraphicStock

Groet,
Judith

Samen aan de slag #VisieZuydBibl

ZuydBibliotheek

Hoi Marcel,

Zojuist heb ik de laatste rapportages mbt het visietraject van Zuyd Bibliotheek opgestuurd naar ons CvB. Nadat Theo van Bergen, Chris Kuijpers en ik half april het Visiedocument hadden ingeleverd, hebben we nog een tweetal gesprekken met college gevoerd. Dat resulteerde in een versie2.0 waaraan diverse besluiten en actiepunten zijn toegevoegd. Theo en ik kregen nog de opdracht enkele onderwerpen verder uit te werken. Dat hebben we de afgelopen maand gedaan. Het betrof een overdrachtsdocument voor een nieuwe teamleider van de bibliotheek (sollicitatieprocedure loopt), een voorstel om de kunstenbibliotheken (Conservatorium, Toneelacademie, ABK) op te nemen in de Zuyd Bibliotheek familie ;), een notitie om informatievaardigheden samen met het onderwijs beter op de kaart te zetten en (wederom, ik kom er niet van af) een notitie rondom auteursrechten.
Het project is nu afgerond, de meeste ¬†collega’s vertrekken binnenkort voor een veelverdiende vakantie, over het vervolg hoor ik wellicht na de zomer meer. Van het CvB? of misschien wel van de nieuwe teamleider van Zuyd Bibiotheek? ūüôā

Natuurlijk wil ik dit project ook bloggend afsluiten ūüôā maar een visietraject hoort eigenlijk nooit te stoppen. Je zult als bibliotheek constant alert moeten zijn op veranderingen in de organisatie, in de samenleving en daar je dienstverlening op afstemmen. Het visiedocument dat er nu voor Zuyd Bibliotheek ligt, is niet revolutionair te noemen, maar het sluit aan bij de behoefte van de organisatie. Ik vind het positief dat nu een (toekomstbestendige) visie en missie voor Zuyd Bibliotheek geformuleerd is, daar kan een nieuwe teamleider verder op bouwen.

Persoonlijk zou ik grotere stappen hebben willen maken, maar we hebben binnen Zuyd ook te maken met een kaderstelling vanuit het ministerie mbt verhouding OP en OOP, dus beheerpersoneel reductie ten gunste van het onderwijs. Binnen Zuyd hebben we gekozen voor 1 Zuyd Bibliotheek en geen opsplitsing in facultaire bibliotheekjes, wij geloven in de kracht van 1 bibliotheekteam die elkaar kan informeren en inspireren. De bibliotheek blijft dus in de ondersteunende hoek zitten.
Naast de opdracht van reductie beheerpersoneel, is er vanuit het onderwijs veel vraag naar ondersteuning van informatieprofessionals. Daar ligt dus een spanningsveld. Vind je net zoals Pierre Gorissen dat op zijn blog heeft geschreven dat de nieuwe rol van de informatiespecialisten is om veel nauwer samen te werken met onderwijs op het gebied van collectioneren van online onderwijscontent?

de gemiddelde docent heeft niet de tijd, zin of kennis om wijs te worden uit het grote hoeveelheid van commerci√ęle boeken en bronnen, aangevuld met open educational resources, open tekstboeken en op andere plekken online beschikbaar materiaal. De taak van de informatieprofessional is dan:¬†¬†Pro-actief adviseren over onderwijscontent en helpen bij online zetten van eigen onderwijsmateriaal (o.a. auteursrechtelijke aspecten)

Uiteraard zien en horen wij de behoefte hieraan ook. Maar is het dan de rol van de informatieprofessional om deze dienstverlening aan te bieden en het ook  uit te voeren omdat een docent geen tijd, zin of de kennis heeft? Of is de informatieprofessional er om de docent te adviseren zodat zij ook informatiecurators worden en weten hoe de beschikbare technologie hiervoor in te zetten (Lees Jelmer Ever in Onderwijs van de toekomst in Intermediair). Ik geloof meer in het laatste. Als Zuyd 21st century skills belangrijke vaardigheden vindt voor onze studenten, dan zullen zij hierin moeten worden ondergedompeld en gecoacht worden door docenten die deze vaardigheden beheersen.

Een terugkerend onderwerp van gesprek tijdens het visietraject was ook het belang van een fysieke bibliotheek. Hebben we die nog wel nodig als de boeken verdwijnen? Nu Google de rol van de bibliotheek over gaat nemen door eBooks uit te gaan lenen? Ja de uitleenfunctie van de bibliotheek zal gaan verdwijnen. De functie van de bibliotheek als sociale ontmoetingsruimte blijft bestaan, dat kwam ook nadrukkelijk tijdens de interviews gedurende het visietraject naar voren. Toch wordt dan de vraag gesteld of dat dan een bibliotheek moet zijn of dat deze ontmoeting ook plaats kan vinden in een kantine. In de Volkskrant van gisteren stond een opinie van filosoof Paul ter Heyne: ‘De taak van de bibliotheek kunnen we niet aan Google en Bol.com overlaten’¬†

… zoals vaker voorkomt verwart men doel en middel. Maar als het middel verandert wil dat nog niet zeggen dat het doel ouderwets is geworden en moet verdwijnen, zomin als het overbodig worden van de kurk en de voor conservatie benodigde tannine de behoefte aan een goede wijn heeft doen verdwijnen. Het is alleen de vraag hoe het doel met de nieuwe middelen bereikt kan worden.

Mijn droom? Neem eens een kijkje in de Hunt Library (incl. game-lab!)

Nee zover zijn we nog lang niet binnen Zuyd. Zo’n gebouw is ook niet te realiseren binnen Zuyd alleen, daarvoor zullen we toch samenwerkingspartners in de regio moeten zoeken. Ik denk wel als je zoiets in een stad aanbiedt, de student (en docent) wel wat meters wil afleggen om in zo’n inspirerende omgeving te werken. Dan praten we niet meer over het feit dat de bibliotheekruimte te ver weg is van de plek van waar het onderwijs plaatsvindt, dan vindt het hier plaats!
“You can’t be in this building and not thinking something is happening here”, laten we¬†deze uitspraak van de bibliothecaris van NCSU als inspiratie nemen.
Nog meer inspiratie is te lezen via The Future of Libraries: Short on Books, Long on Tech, met dank aan Gerard Bierens.

En nu: samen aan de slag!

Judith

Zie ook mijn andere blogs nav het Visietraject Zuyd Bibliotheek.
Voor degene die mij gevraagd hebben het visiedocument te delen: wij wachten nog op een formele accordering van het College van Bestuur.

Bezoek aan Agora KU Leuven #agoralc

Agora

@Joris Snaet, KU Leuven

Dag Marcel,

Vandaag zijn Jack en ik, samen met Pascal en Lilian van Zuyd Bibliotheek, locatie Brusselseweg en Philippe Hermans (vervanger coördinator facilitaire zaken én toevallig een jeugdvriend van mijn oudste zoon ;)) naar het leercentrum Agora van de KU leuven geweest. Coördinator Peter Verbist had 1 uur voor ons ingepland, maar hij nam de tijd voor ons en heeft ons ruim 2 uur rondgeleid.

Aanleiding van dit bezoek zijn de plannen van het inrichten van een x-lab, een ruimte waar studenten, docenten en medewerkers uitgedaagd worden te experimenten met (nieuwe) technologie. Faculteit International Business and Communication (gehuisvest aan de Brusselseweg te Maastricht) heeft het afgelopen jaar tijd en energie gestoken in het formuleren van een InformatieBeleidsPlan (IBP). Zoals je weet zijn de faculteiten binnen Zuyd Hogeschool primair verantwoordelijk voor het gebruik van ICT in het onderwijs. Om te komen tot juiste inzet van technologie is het ook belangrijk om na te denken waar een faculteit met ICT-inzet over 5 jaar wil staan en langs welke route zij dit wil bereiken. Faculteit IBC heeft nav haar IBP diverse projecten geformuleerd waaronder een x-lab, dat op 1 september 2013 (kleinschalig) wordt opgestart.
Diverse collega’s van IBC hadden al een bezoek aan Agora gebracht en waren daar enthousiast van teruggekomen. Omdat de I-adviseurs bij het x-lab een rol (gaan) spelen en wellicht Zuyd Bibliotheek ook, zijn wij ook een kijkje gaan nemen.

Peter Verbist vertelde ons aan de hand van onderstaande Prezi de opzet van het leercentrum Agora.

Agora is een concept dat werkt vanuit het sociaal kruispunt van informatie, technologie en dienstverlening omdat sociaal leren en informatie delen inspireert en motiveert.  Mooi uitgangspunt! Het leercentrum is gevestigd in het Farmaceutisch Instituut (1934), een monumentaal pand in de binnenstad van Leuven. Omdat het een beschermd pand is, moest natuurlijk rekening gehouden met de eisen die aan een monumentaal gebouw gesteld wordt. De oude tegelvloer is als uitgangspunt genomen voor de inrichting qua kleur (oranje, zwart, wit)

Deze slideshow vereist JavaScript.

Veel van het meubilair is verrijdbaar en daardoor door de gebruiker flexibel inzetbaar en aan te passen aan zijn activiteitenbehoefte op dat moment. Er is veel ge√Įnvesteerd in een goede akoestiek door speciale aanpassingen aan plafonds en muren waardoor geluidsdempend werkt (tip voor Zuyd Bibliotheek).
Qua inrichting oogt het geheel strak, steriel en dat past goed bij het industri√ęle karakter van het gebouw. Ik miste wel wat planten (die komen nog wel in meer ruimtes), warme materialen, raambekleding en speels uitdagend meubilair. Uiteraard is dit subjectief, mijn medebezoekers misten dit niet zo ūüôā

Als uitgangspunt heeft men BYOD, daar zijn alle voorzieningen op ingericht. Genoeg stopcontacten, goede wifi (ook Eduroam deed het daar prima :)), op enkel plaatsen was aansluiten op het bekabeld netwerk nog mogelijk. Toch bieden ze nog de service om een laptop (25) te lenen, of een videocamera. Er zijn ook speciale ruimtes voor videobewerking, videoconferencing en voor het opnemen van colleges (nee, een blue screen heb ik niet gezien).
Men heeft gekozen voor grote touchscreens (vnl 55 inch, en enkele 70 inch) gewoon ‘plug and play’ ipv beamers (kwaliteit slechter, meer onderhoud) of smartboards (geen gehannes met updaten van software). Enkele 70 inch waren mobiel verrijdbaar en kantelbaar zodat ze ook als touchtable gebruikt kunnen worden. Supervet!

De faciliteiten kunnen gereserveerd worden via de website van Agora. Sinds de opening op 19 april is er al veel gebruik gemaakt van het leercentrum, al zo’n 96.000 keer zijn de poortjes open en dicht gegaan! Ze werken met een pasjessysteem, alleen mensen met een kaart van KU Leuven kunnen de ruimte betreden. Op de site kan je aan de teller zien hoeveel mensen binnen zijn. Er is plaats voor 500. Op een oppervlakte van 4000 m2, is dat ruim opgezet. Naast deze plaatsen zijn voor de 30.000 studenten in de binnenstad nog zo’n 3.200 studieplaatsen beschikbaar in de 7 locaties die op koopafstand van elkaar liggen. Dat zijn wat andere aantallen als waar wij bij Zuyd mee te maken hebben.
In Agora zijn alleen automaten met dranken en snoep aanwezig, een uitgebreide kantine is 10 meter verderop aanwezig. Daarom is deze voorziening niet in dit pand opgenomen.

Agora is alle dagen van het jaar open (muv 1e kerstdag en nieuwjaarsdag). Doordeweeks van 9u00 tot 00u00 en in het weekend en vakantie van 9u00 tot 19u00. Er zijn 3 fte adviseurs in dienst en 10 studentassistenten (met een contract van min 10 uur). Met dit clubje wordt de bezetting geregeld, er zijn altjd minimaal 2 mensen aanwezig. Een bewakingsdienst opent en sluit. Als je met zo weinig mensen werkt, moet je controle loslaten, niet overal toezicht willen hebben maar werken op basis van vertrouwen. Er bestaat geen spanningsveld tussen de verschillende ruimtes (bijvoorbeeld toch overleg in stiltezone) omdat er genoeg alternatieve ruimte beschikbaar zijn. Bij Zuyd Bibliotheek is ook het concept van Rumoer-Ruis-Rust maar door de beperkte ruimte is dit 3R-beleid nauwelijks uitvoerbaar. Ik denk dat dit concept niet beperkt zou moeten blijven tot de bibliotheekruimtes. Samenwerken tussen diensten is een voorwaarde om zo’n voorziening te realiseren, zo liet Peter Verbist ons weten.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Peter Verbist is ge√Įnspireerd geraakt door de voorbeelden van The Libary Learning Grid van de Warwick University¬†en The University of Sheffield.

Agora is nu een kleine 3 maanden zeer succesvol open. Studenten staan ’s ochtends in grote getale in de rij om er te kunnen samenwerken. Het voldoet dus zeker in de behoefte. Er is goed over nagedacht. De technologische voorzieningen zijn wat je in deze tijd mag verwachten met BYOD. Studenten voelen zich welkom, gastvrijheid is top. ¬†Mooi zijn de grote screens met op elke verdieping met (actuele) informatievoorziening (wil ik ook in elke bibliotheeklocatie van Zuyd). Maar vernieuwend is het concept niet. Ik miste wat softe invloeden ūüėČ Ik zou graag in zo’n omgeving ook enkel ruimtes hebben voor inspiratiesessies, bv zoals de BBox bij Beaumont¬†of Seats2Meet. En er hoeft geen restaurantvoorziening aanwezig te zijn maar een grand-caf√©-achtige ambiance met √©chte koffie en wat kleine hapjes in de TimeOuteZone zouden mijn samenwerkingskills ondersteunen ūüôā

Groet,
Judith

4/7 Collega Pascal heeft ook foto’s genomen tijdens ons bezoek, deze heeft hij gedeeld via de Facebookpagina van Zuyd Bibliotheek.

Trots op Zuyd Bibliotheek #VisieZuydBibl

NominatiesMaatwerkprijs2013

Bron: Zuydnieuws M&C 8 mei 2013

Supertrots ben ik op Zuyd Bibliotheek! Deze week werd de longlist van de genomineerden van de Maatwerkprijs 2013 gepubliceerd. Afgelopen maanden konden alle Zuyderlingen een collega waar ze veel waardering voor hebben, nomineren voor de Maatwerkprijs. Vele zeer goede collega’s worden in de lange lijst genoemd, maar ook 7(!) collega’s van Zuyd Bibliotheek √©n het hele team Bibliotheek (een unicum volgens mij).

N.a.v. de interviews die we gehouden hebben, is in het visierapport Zuyd Bibliotheek (dat we momenteel bespreken met het College van Bestuur) opgenomen dat de medewerkers van de bibliotheek een proactievere houding zouden moeten hebben, waardoor de bibliotheek zichtbaarder wordt en nog professioneler overkomt. De bibliotheek werd vaak te bescheiden genoemd.
Nou de bibliotheekcollega’s zijn al goed aan de weg aan het timmeren. Mirjana heeft onlangs als gastblogger geschreven over ‘Bibliothecaris dichter bij de klant’¬†en Annerie en Jill verzorgen interactieve workshops informatievaardigheden¬†mbv Shakespeak (online stemmen). Het werpt zijn vruchten af!

Alle genomineerden feliciteer ik hartelijk met hun nominatie. De jury gaat zich nu beraden. Ik ben benieuwd welke 10 collega’s op de short-list komen. Voor mij heeft team Bibliotheek een streepje voor! En jij natuurlijk! ūüôā¬†Want jij staat net zoals ik ook op de longlist.
Dank je wel voor deze waardering aan degene die me genomineerd heeft.

Judith

%d bloggers liken dit: