Site-archief

Innovatie door co-creatie, een Zuyderdroom?

Ha Marcel,

Was je er toevallig bij tijdens de 31e  diesviering van de Open Universiteit? De diesrede stond namelijk in het teken van BISS (Business Intelligence & Smart Services), het brein van de Smart Service Campus dat in het voorjaar van 2016 open gaat. Een programma waarbij de faculteit ICT van Zuyd, jouw faculteit nadrukkelijk betrokken is.

Ik zag via het Twitteraccount van de OU allemaal mooie plaatjes met dito uitspraken voorbij komen:

Dies3

Dies2

Dies1

Ik had deze week al gehoord dat onze collegevoorzitter Karel van Rosmalen daar ook het woord zou voeren.
Het dies redeboek staat al online. Ik heb niet alles gelezen. Uiteraard wel deze Zuyderdroom van onze voorzitter:

dies

Deelname aan BISS is een uitstekende stap, deelname aan meer programma’s is wenselijk. Laat ik dat eens verkennen, brutaal als ik ben, vanuit de dingen waarmee Zuyd Hogeschool bezig is. En ik droom hardop:

1. Zuyd Hogeschool heeft een Zuyd Academy (werktitel) opgericht om onderwijs te verzorgen voor mensen die al werken, Leven Lang Leren, deeltijdonderwijs met een specifieke didactiek en ondersteund door tools als blended learning. En eerlijk is eerlijk, als we niet oppassen gaan we bij Zuyd het wiel weer uitvinden. Wat zou er mooier zijn dan een joint venture van Zuyd met de OU, in plaats van “Intell Inside” zou ons aanbod “OU inside” of “powered by OU” kunnen zijn. Dat zou voor een grote markt die het HBO zou kunnen betreden, een geweldige combinatie zijn.

2. De Zuyd Academy krijgt een prachtige plek. Nog voor de zomer van 2016 wordt ons nieuwe gebouw, LIGNE, in Sittard opgeleverd. Een gebouw waarin ons ondernemersonderwijs en het aanbod van de Zuyd Academy worden geconcentreerd. Daar zou een plek voor de OU niet misstaan. Ik begrijp dat u zoekt naar concentratie op een paar strategische plekken en mij dunkt dat het de moeite van het onderzoeken waard is.

3. De OU heeft een geweldige naam bij studenten waar het gaat om de kwaliteit van de masteropleidingen. Tegelijkertijd zijn de bacheloropleidingen, onder het door de overheid nieuw opgelegde regiem, geen vetpot. Zou het kunnen zijn dat de OU zich meer en meer gaat richten op de masters en de toeleiding daar naartoe, de bacheloropleidingen, over laat aan anderen? En als de klassieke universiteiten ervoor kiezen om drempels voor toegang tot de masters op te werpen is het dan niet een schone taak voor de OU om de toegankelijkheid tot dit deel van het stelsel te vergroten? Bijvoorbeeld door ook te kijken naar die hbo-afgestudeerden die het in hun mars hebben om een master te halen? Al dan niet in samenwerking met de UM?

Het thema van deze dies natalis was ‘Smart Services: innovatie door co-creatie’? Op de Smart Services Campus gaan wetenschappers, bedrijfsleven, overheden en studenten samenwerken en aan de slag met het ontwikkelen van slimme diensten. Het is een samenwerking tussen de Open Universiteit, Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Karel droomde naast deze samenwerking dat OU en Zuyd ook op didactisch vlak samen op te trekken. Ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in de eerste gedeelte van Karel’s droom, over Blended Learning in het kader van de Zuyd Academy. Ik denk dat we veel kunnen leren van de OU op het gebied van online leren.

Ik heb ook een droom! Laat ik dat ook nog maar eens hardop doen dan.
Ik droom dat de co-creatie plaats vindt samen met de onderwijsontwikkelaars of learning designers of onderwijstechnologen (of hoe we ze ook noemen) die Zuyd nu ook al heeft. Ik weet uit ervaring (en andere onderzoeken bevestigen dit) dat voor het ontwerpen van Blended Learning teams docenten moeten ondersteunen. Deze ontwikkelteams zouden moeten bestaan uit: onderwijskundige adviseurs en docenten voor de didactiek, voor content inhoudsdeskundigen zoals docenten, voor technologie: (applicatie)ontwikkelaars, multimedia-adviseurs/ontwikkelaars en functioneel beheerders. Dus droom ik even verder …. dat de docenten tijd en ruimte krijgen om online (en ook OPEN) onderwijsmateriaal mee te (her)ontwerpen. Nog verder dromend: studenten hierbij betrekken! En mijn ultieme droom is dat we de innovatie door co-creatie ook delen zodat we van elkaar kunnen leren. Ik droom over mooie bloemen ….

Judith

Warme en koude openheid @Zuyd

openheid

cc-by-sa Christina Hardison

Editie Zuyd ploft op de deurmat ….

Eerst item op de cover ‘Openheid bij Zuyd: de weerbarstige praktijk’
Je snapt, Marcel, dat mijn nieuwsgierigheid was getriggerd :) ,

Ik open het blad en lees op de 1e bladzijde de column Open College van ons nieuw collegelid Olaf van Nugteren (@ovannu) met de titel ‘De kracht van social media’. Ik had tijdens Kennis in Bedrijf al gehoord dat ons nieuw collegelid zou gaan twitteren. Ik volg hem natuurlijk al, van dag 1 :). En hij volgt me inmiddels terug. Ik heb al vaker gesprekken gevoerd met (voormalige) collegeleden van Zuyd om te praten over de kracht van social media. Tot nu toe had dat geen resultaat. Maar nu is er dan een twitterend collegelid van Zuyd! Geweldig vind ik dat. Ook al heb ik hem nog niet de hand geschut, toch heb ik het gevoel hem een heel klein beetje te kennen aan de hand van de tweets en retweets die hij plaatst. Door Twitter krijg je toch een bepaald beeld van iemand, geen compleet beeld, maar zeker wel een indruk wat iemand bezighoudt.

In zijn column schrijft hij dat hij weinig onderwerpen op Twitter heeft kunnen vinden waar Zuyd mee scoort. Hij vindt het jammer dat weinig medewerkers op Twitter acteren. Mijn Zuydtwitterlijstje bestaat uit 210 Zuyderlingen, zeker niet allemaal actief, ik schat zo’n 25%. Hij roept ons op om via social media te laten zien wat er gebeurt bij Zuyd. Hear Hear! Zo fijn dat eindelijk een bestuurder van mijn club dit ook ziet en uitdraagt.

Vervolgens blader ik door naar het artikel over ‘warme en koude openheid bij Zuyd’. Vier Zuydcollega’s zijn door Editie Zuyd benaderd: 2 lectoren, de adviseur strategie en communicatie en de ombudsman. De basis voor openheid wordt in dit artikel gelegd bij vertrouwen. Een zeer belangrijke basis! De basis voor vertrouwen is volgens mij open en transparante communicatie. Daarnaast wordt er een onderscheid gemaakt tussen warme en koude openheid. Warme openheid bereik je als je je best doet, volgens één van de geïnterviewde. En koude openheid wordt omschreven als het “maar kunnen zeggen en doen en het liefst in het openbaar”. Ik krijg hier een beetje het gevoel bij dat met koude openheid ook social media bedoeld wordt. Ik ervaar sociale media al warme openheid! Ik word een beetje moe van die eenzijdige beeldvorming van sociale media. Net alsof er bij het koffieautomaat of in overleggen alleen maar intelligente gesprekken gevoerd worden? Ik communiceer open en respectvol online én offline.

Ik heb 3(!) jaar geleden eens gereageerd op een stelling van Editie Zuyd: “Zuyd is een gesloten instelling!” Pro of contra? Ik heb toen een paar punten benoemd wat ik onder een open en transparante organisatie versta. Dit is een organisatie die:

 • nieuwsgierig is naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden, een innovatieve uitstraling heeft (lerende community);
 • betrokkenheid onder medewerkers en studenten stimuleert door naar ideeën en meningen te vragen, dat gebruik maakt van het sociaal kapitaal van de organisatie;
 • aanwezig is op de sociale netwerkplatforms en de verbinding zoekt met hun doelgroepen (ook met eigen medewerkers);
 • medewerkers de ruimte (eigen verantwoordelijkheid) geeft en hen stimuleert om samen te werken binnen (sociale) netwerken;
 • management het goede voorbeeld geeft door actief kennis te delen, met netwerkleiders die communiceren over de strategische richting;
 • duidelijk is wie met wat bezig is binnen de organisatie;
 • intervisie tussen collega’s onderling (kijkje in elkaars klaslokaal) en tussen docenten en studenten aanmoedigt;
 • informatie toegankelijk maakt;
 • gebruik maakt van open onderwijs, open access, open data, open content, open courseware, open standaarden, open source : share -remix -reuse. Education is sharing!

Drie jaar later is dit nog niet veel veranderd. Natuurlijk er is wel wat beweging.
We hebben een Zuyd Innovatieprogramma. De programmamanagers weten dat ik vind dat ze hierbij nog meer de kracht van sociale media zouden moeten gebruiken.
Zuyd heeft inmiddels een Twitter en Facebook account. Met collega’s van Marketing en Communicatie heb ik al vaker besproken dat deze volgens mij veel interactiever ingezet zou kunnen worden.
We hebben een mooie wie-is-wie-gids. Hoeveel procent van de collega’s vult deze met informatie?
We hebben een prachtige nieuwe Zuydportal. Ik kan me echter niet abonneren en niet reageren op nieuwsberichten.
Binnen het een MOOC-project hebben we aandacht geschonken aan open onderwijs. Het plan van aanpak om dat laaghangend fruit te plukken is ondanks mijn inzet nog steeds niet opgesteld.
Ik hoor en lees in de organisatie heel veel over dat we meer moeten kennis delen. Zo mee eens! Het gebeurt niet vanzelf. Kennisdelen is een werkwoord!

Dus ja,  ik ervaar te weinig openheid als we het hebben over kennisdelen en co-creatie. En ja, ik ben begonnen bij mezelf. Ik deel mijn kennis via mijn blogs en de nieuwsflits. Ik zou graag meer willen leren van mijn collega’s.
“De kennis klots over de grenzen” (Menno Lanting) – “Delen is het nieuwe hebben” (Daan Roosegaarde).

Openheid blijft mijn meest favoriete Zuydwaarde. En de omschrijving hiervan vind ik nog steeds super helder

Eén van de vijf merkwaarden van Zuyd is ‘open’. Met open bedoelt Zuyd transparant en ‘met een brede blik’. Mensen van Zuyd zijn op de hoogte van wat er speelt en houden elkaar op de hoogte. De professionals en professionals in wording van Zuyd zijn gelijkwaardige gesprekspartners en kijken verder dan wat voor de hand ligt. Ze staan open voor de visie van een ander en kijken daarbij altijd over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Ze geven elkaar feedback in een informele cultuur en reflecteren om zo te durven leren met elkaar en van elkaar.

Moeten we blijven aanmodderen met deze Zuydwaarde? Ik vind zeer zeker van niet. Ik denk dat sociale media het transparant communiceren en verbinden, zo wel intern als extern kan ondersteunen. Het gaat om het kiezen van de juiste mix!

Judith

Thema Popup-school met actieve ouderen #gastblog #zuydin

We hebben al eerder een gastblogbijdrage gepubliceerd over de Popup-school met een oproep voor relevante vraagstukken. Die hebben ze nu! Het thema is nu actieve ouderen. Jos Laugs vroeg of hij dit blog nogmaals als platform mocht gebruiken om aandacht te vragen voor dit mooi initiatief. Maar natuurlijk!
2beJAMmed!

activeaging

Zuyd Innoveert heeft een subsidie toegekend aan een project voor de ontwikkeling van een Popup-school, waarin de faculteiten voor de Kunsten, International Business and Communication en Hotelmanagement deelnemen. De Popup-school is een kortdurende leeractiviteit met een ontwerpgericht karakter voor studenten, docenten en direct betrokkenen uit het maatschappelijk veld. De eerste uitvoering vindt plaats in het voorjaar 2015 op een locatie buiten de school.

Een inventarisatie van vraagstukken voor de Popup-school heeft veel interessante thema’s opgeleverd. De participatiemaatschappij met deeleconomie en regionale bevolkingskrimp van de regio met vergrijzing kwamen daarin vaak terug. Het eerste project van de Popup-school moet nieuwswaarde hebben en in een grotere context passen: klein maar met grote impact! De initiatiefgroep Popup-school heeft voor de eerste uitvoering gekozen voor:

Concepten voor sociale betrokkenheid van actieve ouderen

De Popup-school zoekt naar mogelijkheden die ouderen ons te bieden hebben. Talentontwikkeling voor alle leeftijden, van en met elkaar leren, capaciteiten benutten. Met dit thema hopen we een kleine bijdrage te leveren aan het welbevinden van senioren en het kennisbehoud in de maatschappij. We kennen allemaal senioren die geen weg weten voor hun ruime ervaring en op zoek zijn naar sociale zingeving. Welke mogelijkheden zien zij om actief te blijven en zich nuttig te maken? Hoe versterken ze hun netwerken? Welke bruggen zijn nodig om elkaar te bereiken? Het heersende beeld van ouderen als kostenpost dient omgebogen te worden naar ouderen als bron. De Popup-school richt zich niet primair op het vinden van oplossingen voor problemen als eenzaamheid en mantelzorg, maar op het ontdekken van mogelijkheden van actieve ouderen. Het vraagstuk van de sociale betrokkenheid van actieve ouderen heeft veel dimensies, is urgent en wordt dat alleen maar meer, op alle niveaus, ook globaal.

De bijeenkomsten van de Popup-school maken gebruik van Design Thinking, waarbij vanuit betrokkenheid gewerkt wordt aan inzichten, alternatieven en prototypes voor het gegeven vraagstuk die een bijdrage leveren aan menselijk welbevinden: what’s in it for me!

In welke richting concepten zich ontwikkelen, is nu nog moeilijk te voorspellen. De Popup-school zal het vraagstuk moeten toespitsen op de leerbehoeften van haar deelnemers: belanghebbenden (ouderen en/of organisaties), studenten en docenten. In eerste instantie zoeken we daarvoor sleutelfiguren die richting kunnen geven aan de inperking van het vraagstuk tot een thema waarin we in enkele dagen Popup-school nieuwe inzichten kunnen ontwikkelen.

Als je suggesties hebt of aanknopingspunten ziet voor sociale betrokkenheid van actieve senioren, horen we die graag!

Initiatiefgroep Popup-school, meer info of reacties:
Jos LaugsJosje van DongenGuy Simons (student)Irmelin HanssenMarije DuijsensSylvia Schoenmakers 

Think! Act! Share! And Create! Open Call Pop-up school #Zuyd

Wij waren erbij hè Marcel, toen Jos Laugs tijdens de pizza sessie van Zuyd Innoveert zijn idee voor de Pop-up school lanceerde. Samen met Sylvia Schoenmakers heeft hij zijn idee namens de Zuyd faculteiten: Arts Faculty Maastricht & Hotel Management School Maastricht International Business and communication Maastricht, verder uitgewerkt. Hij vroeg mij of ik deze oproep verder wilde verspreiden. Met alle plezier!

Popupschool
Voor een Pop-up school zoeken we relevante vraagstukken van bedrijven en organisaties. Door middel van design thinking gaan we in een interdisciplinair team deze vraagstukken oplossen. Niet alleen maar denken, maar creativiteit met een hands-on mentaliteit. Doen-denken. Slim en simpel.

Pop-up school?
De Pop-up school is een idee van Zuyd. Deelnemers gaan samen op zoek naar slimme ideeën met een duurzaam karakter voor mens en samenleving. In een korte periode van maximaal 5 dagen, gaan we een vraagstuk onderzoeken, analyseren, definiëren, prototypen en testen met een mogelijke follow-up. Deelnemers zijn een mix van studenten, docenten, experts en belang- hebbenden, zoals jij en u. Leeftijd en ervaring zijn geen voorwaarden. Verbinding en diversiteit nemen een centrale plaats in. Een proces dat een andere, nieuwe kijk laat ontstaan. De Pop-up school wordt gestuurd door coaches en is deels bekostigd door Zuyd Hogeschool.

Waarom?
De maatschappij verandert, vraag en aanbod sluiten niet langer op elkaar aan. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van innoveren voor een toekomst die bijdraagt aan een wereld van ons allemaal. Samenwerkende, creatieve geesten van uiteenlopende aard en uit verschillende bronnen zijn hiervoor nodig. Als we willen innoveren voor een toekomst die bijdraagt aan een wereld van ons allemaal, hebben we mensen nodig uit uiteenlopende sectoren, die willen participeren. Ontdekken, experimenteren, delen en creëren. De Pop-up school biedt zo’n plek. Een informele plek op een atypische locatie, zonder muren of grenzen. Prikkelend en uitdagend. Daarom zoekt het team van de Pop-up school bedrijven en instellingen die deze uitdaging aandurven. Een uitdaging/vraagstuk op maatschappelijk, sociaal, economisch of ecologisch gebied. De Pop-up school is geen olievlek maar een deeltjesversneller.
ANDERS, SNEL EN EFFICIËNT!

Interesse? 
Bel of mail:

Jos Laugs, (06) 14 15 57 11 (Kunsten) jos.laugs@zuyd.nl / Sylvia Schoenmakers, (06) 40 05 83 93 (Lectoraat) sylvia.schoenmakers@zuyd.nl
* Ons idee van de Pop-up school is geselecteerd voor de nationale innovatie-award beroepsonderwijs eind oktober 2014. Snelle reacties zijn daarom zeer welkom.

Bovenstaande tekst in pdf? Zie: opencall 12102014 JL
Succes, Jos en Sylvia!

Groet,
Judith

Like to share! Onderwijs & Sociale Media #ncosm

Ha Marcel,

Het was een onverwachts genoegen dat Hans Hoornstra mij enkele weken geleden vroeg een blogpost voor Marketingfacts te schrijven tgv het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media. Uiteraard werd het weer last minute werk, maar samen hebben we er een mooi stuk van gemaakt. Het werd onveranderd geplaatst.
Inmiddels (na anderhalve dag) is het artikel al 1390 x aangeklikt, zoveel lezers krijgen wij hier niet ;)

Voor ons archief een reblog van ons blog op Marketingfacts

Liketoshare

Het is al weer de derde editie van NCOSM. De eerste keer in 2012 was het nog bescheiden van opzet en op een bescheiden locatie. In Diemen heeft Judith samen met Margreet van Berg (SURFnet) en collega Chris Kockelkoren (senior docent faculteit ICT) een presentatie over 21 eDingen verzorgd. Net zoals vorig jaar is de opzet dit jaar ook weer ambitieus: qua locatie en het aantal dagen. Elk onderwijstype heeft een eigen congresdag. Helaas is het daardoor niet mogelijk de collega’s van andere onderwijstypen ontmoeten. We kunnen zoveel van elkaar leren. Een bezoek aan een congres gaat ons ook om de f2f ontmoetingen met tweeps en edubloggers. Het is zo leuk om mensen die we vooral via sociale media kennen ook live te zien en te spreken. We worden echt niet asociaal door sociale media maar juist steeds socialer.

Like to share, is het thema van het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media dit jaar. Als tweeps en edubloggers, maar ook als I-adviseur en onderwijscoördinator is dat één van onze drijfveren. Kennis delen is leuk! Het levert veel op, is onze ervaring. In onderwijsland wordt veel over kennisdelen gesproken, maar vanzelfsprekend is het nog steeds niet.

Vandaag de dag, in onze netwerksamenleving, werken lerenden ook samen in open online leeromgevingen zoals sociale netwerken en leernetwerken. Samenwerkend leren is niet iets van de laatste decennia maar door de opkomst van internettechnologie wel sterk onder de aandacht gekomen. Dankzij internet kunnen mensen tijd- en plaatsonafhankelijk kennis delen en met elkaar communiceren. Deze mogelijkheden sluiten aan bij de onderwijskundige opvattingen van de afgelopen 20 jaar dat leren vooral plaatsvindt via sociale interactie.Een term die je in dit verband vaker hoort is social learning, het samenwerkend en zelfgestuurd leren in open online netwerken met behulp van sociale media. Sociale netwerken appelleren sterk aan de gevoelens van sociale verbondenheid. Verbondenheid is één van de psychologische basisbehoefte die volgens de Zelf-Determinatie Theorie van Ryan & Deci van belang zijn voor de intrinsieke motivatie om tot leren te komen.

Sociale media zijn bij uitstek tools die netwerken en daardoor de sociale verbondenheid kunnen ondersteunen. De faculteit ICT van Zuyd ervaart dit al enige jaren met hun on- en offline community DoIT@Zuyd. Deze online ontmoetingsplek is ingericht voor ICT-studenten, potentiële studenten, alumni en het ICT-werkveld om elkaar beter te leren kennen en om contacten te leggen. De organisatie van deze community bestaat uit enthousiaste werkstudenten van de verschillende ICT-profielen die het leuk vinden om het Zuyd ICT verhaal te verspreiden. Zij houden zich bezig met de organisatie van activiteiten ten behoeve van promotie, kennisontwikkeling en voorlichting. De contacten worden voornamelijk gelegd en onderhouden via de sociale netwerkplatforms: Facebook, Twitter en LinkedIn. Elke werkdag tussen 19u00 en 22u00 zijn zij ‘on air’. Het verbonden voelen met de opleiding is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Binnen Zuyd zijn diverse pioniers bezig met het inzetten van andere didactische onderwijsvormen en digitale innovatieprojecten.

 • In samenwerking tussen faculteit ICT en de Nieuwste Pabo is de minor Digicoach the Game ontwikkeld. Deze minor laat studenten de 21st century skills ervaren en vertalen naar hun eigen rol als aankomend leerkracht basisonderwijs. Deze minor is in een spelvorm opgezet. Met behulp van quest gaan studenten battlen en wordt een ranking bijgehouden. Met deze minor Digicoach the Game is de 2e plaats behaald bij de Fontys Onderwijsprijs 2013.
  De Nieuwste Pabo is onlangs ook gestart met een digitaal portfolio via Simulise. Het Leerplein van de Nieuwste Pabo is een digitaal portfolio omgeving waarin studenten bloggend hun ontwikkelingen bij houden en op een Facebook manier elkaar van feedback kunnen voorzien.
 • Bij de opleiding People and Business Management is een collega in het diepe gesprongen. Voor de minor Human Resource Development heeft zij een training Web2.0 tools opgezet. Ze heeft hiervoor gebruik gemaakt van Dingen@Zuyd. Deze zelfstudie-omgeving is gebaseerd op de 21eDingen van SURF en is geactualiseerd en aangepast naar de Zuyd-context. In principe bedoeld voor docenten maar bleek ook voor een training van studenten heel geschikt.
 • Faculteit Social Work transformeert naar Social Work2.0 door sociale media en web2.0 tools in hun onderwijs te integreren om op deze manier aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij die ook het welzijnswerk beïnvloeden.

Op vele plaatsen in onze organisatie starten innovatieprojecten. Docenten ontwikkelen interactieve eBooks, experimenteren met wiki-omgevingen, starten Facebookpagina’s, zetten blogtools in bij stage, onderzoeken open en online samenwerkingsomgevingen, maken of gebruiken video’s zoals weblectures en kennisclips en zetten deze al dan niet ‘geflipt’ in.

Vele initiatieven starten bottum-up. Dat is prima. Echter niet alle docenten ontwikkelen, door een diversiteit aan oorzaken, hun ICT-bekwaamheid. Daarom staat docentprofessionalisering en aandacht voor digitale didactiek ook hoog op onze agenda. Het Docentenberaad van Zuyd heeft onlangs bij het College van Bestuur een notities ingediend waarin aandacht wordt gevraagd voor digitale didactiek in het onderwijs. Naar aanleiding hiervan wordt de docentencursus voor nieuwe Zuyd docenten vanaf volgend jaar ingrijpend aangepast.

Gestructureerde ICT-trainingen is een manier om docenten competenter te maken. Het just in time ondersteunen en adviseren van docenten blijkt uit onze ervaring beter aan te sluiten bij werkdruk van de gemiddelde docent. Dat betekent echter wel dat door het management gemonitord moet worden hoe het staat met het ICT-competentie niveau van de docenten.

Echter, vertellen wat de meerwaarde is van kennis delen, voorbeeldgedrag door leidinggevenden, het weghalen van technische drempels kunnen bijdrage tot een kennisdeelcultuur. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsadvies benadrukt in haar rapport Naar een lerende economie (2013 het belang van kenniscirculatie in de breedste zin van het woord.

“De lerende economie richt de aandacht op de noodzaak om na te gaan welke type kennis zich kunnen ontwikkelen, hoe die kennis wordt uitgewisseld en hoe er in brede zin kan worden geleerd (leren van consumenten, analytisch leren, technisch leren, vaardigheden leren, leren binnen een organisatie, institutioneel leren, beleidsleren, enzovoorts). En iedereen, van hoog tot laag, moet om kunnen gaan met nieuwe ideeën en veranderende omstandigheden.”

Like to share? Let’s meet online of at NCOSM!

Marcel & Judith

LiketoshareMagazine

 Van 20 tot en met 23 mei 2014 vindt het Nationaal Congres Onderwijs & Sociale Media plaats in filmmuseum EYE in Amsterdam. Het congres concentreert zich op de impact van technologie op onderwijs, met speciale aandacht voor sociale media in de context van onderwijs, interne en externe communicatie, instroom enzovoort. Elk onderwijstype heeft een eigen congresdag. De congresdag voor het Hoger Onderwijs is op vrijdag 23 mei. Op deze congresdag spreken onder andere Bram van Montfoort, Remco Pijpers, Marco Derksen en Google Glass tester Daphne Channa Horn.

Wil je meer weten over NCOSM?
Lees er dan alles over in het digitale magazine Like to Share – download ‘m hier!

Professionals ontwikkelen zich met Zuyd. De Strategie 2014-2018 [video]

Hoi Marcel,

Je had me al verteld dat tijdens de managementdag over de Zuyd Strategie een mooi filmpje werd getoond over de Zuyd Strategie. De Prezi is als filmpje ook op het YouTube-kanaal van Zuyd Hogeschool geplaatst. Op ons blog hebben we al met enige jaloezie de geanimeerde visies van andere hogescholen gedeeld. Nu kunnen we ook trots het filmpje van onze hogeschool delen. Ik vind hem mooi. En fijn dat deze nu beschikbaar is, handig voor mijn curriculumanalyse tbv mijn masterstudie.

De strategie voor de periode 2014-2018 is ontwikkeld in afstemming met betrokkenen binnen en buiten de organisatie. De strategie is een voortzetting van de strategie van de afgelopen vijf jaar, aangescherpt vanuit belangrijke ontwikkelingen in de omgeving. Ontwikkelingen zoals demografische krimp, de zwaardere eisen aan studenten en onderwijsinstellingen, de toenemende internationalisering, de uitvoering van de regionale economische agenda en de wens om ontwikkelde kennis vaker toegepast te krijgen in de praktijk (valorisatie). Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat we onze focus op kwaliteit en zwaartepunten aanscherpen. We bereiden onze organisatie en bedrijfsvoering voor op een terugloop in studentenaantallen en blijven investeren in de ontwikkeling van Limburg als kennisregio. Van onze missie leiden we vijf beloften af die weergeven waarop onze stakeholders ons mogen aanspreken. Voor de komende jaren zijn hier negen strategische doelen aan gekoppeld.

Van mijn teamleider kreeg ik gisteren de bijbehorende brochure. Zijn opdracht is om met ons I-adviseurs in gesprek te gaan over de strategie en de uitgangspunten voor onderwijs. Wat doen jullie nu al om deze beloften van Zuyd waar te maken? Wat dragen jullie bij aan de realisatie van de strategische doelen? Hoe geven jullie invulling aan de visie op onderwijs?
Als ik even het eerste en het laatste doel bekijk
“we bieden een authentieke, praktijkgerichte leeromgeving die studenten aanspreekt en hen helpt om tijdig af te studeren”
&
“we ontwikkelen nieuwe activiteiten die onze basis versterken en bijdragen aan excellentie, innovatie, ondernemerschap, internationalisering en/of multidisciplinariteit”
denk ik dat ik met Dingen@zuyd, de nieuwsflits, de ICTO-community, MOOCZI, de informatiebeleidsplannen, TPACK al goed bezig ben om hier (voorwaardenscheppend) aan te werken. Maar er is nog steeds genoeg (leuk) werk aan de winkel.

Mag ik nog even plagen? In het filmpje hoor ik: “Deze 5 beloftes hangen prominent aan onze gevel”….maar die was er toch al uit, Karel? ;)
Ach ja, dan laten we ze virtueel wapperen! 

ZuydBeloftengroet,
Judith

Trots #izuyd #visiezuydbibl #zuydin #mooczi #digicoach

Hi Marcel,

Stiekem was ik toch wel een beetje trots op mezelf toen ik Editie Zuyd doorbladerde die gisteren op de deurmat viel. Bij meerdere beschreven projecten heb ik als I-adviseur in mindere of meerdere mate een rol gespeeld :) .

Ten eerste de bijlage over Zuyd Innoveert. In het begin was ik betrokken als expertgroeplid en sinds september ben ik mede-projectleider van het macroproject van jouw faculteit ICT. Door het project MOOCZI ben ik wat dichter bij het onderwijs betrokken, noodzakelijk voor mijn Master Leren en Innoveren. Goed dat de projectmanagers Marcel en Dominique via deze (traditionele) weg aandacht vragen voor micro- en macroprojecten. Het is een mooi programma. Ik hoop dat het delen van de opgedane ervaring en kennis van deze projecten ook binnenkort via Yammer hun weg vinden.
Mijn blogs over Zuyd Innoveert.

Daarna een artikel over Zuyd Bibliotheek. Vorig jaar was ik druk in de weer met het visietraject van de bibliotheek. Nu is onze voormalige I-adviseur Jack hard aan het werk met zijn team om aan deze visie te realiseren. Ik ben nog bij het deelproject rondom auteursrechten betrokken. Mooi die foto van een trotse Jack geflankeerd door de 2 biliothecarissen, Annette en Annerie, waarmee ik het meest heb samengewerkt in mijn functie als bibliothecaris.
Mijn blogs over Visietraject Zuyd Bibliotheek

EZ_ZB

En vervolgens een interview met jou, Ankie en Chris over Serious Gaming over de minor Digicoach, the game en Shakespeak. Jullie werden als “voorvechters van ‘het andere lesgeven'” geïntroduceerd :) . Dank voor jullie aandacht voor de I-adviseurs!

Onze blogs over Digicoach, the game

Een beetje (veel) trots was ik wel :) op jullie, op ons, op mezelf.
Dank. Zonder samenwerking lukt het ons I-adviseurs niet om ‘duizend bloemen te laten bloeien’.

Judith

Wees open en zichtbaar; het proces is je product.

ambtenaar20definitief Hi!

Via Ambtenaar2.0 vond ik deze infographic. Deze 10 werkprincipes zijn gebaseerd op een lijst n.a.v. het boek Wij, de overheid van Davied Berlo. Wellicht bekend bij je? ;)

De reden dat ik deze op ons blog wilde delen zijn voornamelijk de punten 1 en 4

1. Wees open en zichtbaar

Open werken is een voorwaarde voor anderen om bij te kunnen dragen. Maak dus zichtbaar waar je mee bezig bent. Bijdragen kunnen immers uit onverwachte hoek komen. Open werken leidt tot vertrouwen en betrokkenheid, het maakt verbindingen mogelijk. Op die manier neem je mensen mee in je proces, zodat ze zich aan kunnen sluiten. Het maakt je ook beter vindbaar op internet, waardoor je je impact kunt verbreden. Het begint bij openheid.

4. Het proces is je product

Niets is ooit klaar, maar het bestaat al vanaf het moment dat je begint. En vanaf dat moment begint dus ook je werk: maak het zichtbaar en betrek anderen. Zelfs een eerste idee kan het begin zijn van een groter proces. Daarna kan het groeien en steeds verder verbeterd worden tot een volwaardig product. Maar het kan altijd nog beter. Zorg er dus voor dat je werk verder aangepast en verbeterd kan worden. De wereld eromheen is immers continu in ontwikkeling.

Je weet dat ik elke week de opmaak verzorg van de nieuwsflits van ons I-team. Ons doel is onze collega’s van Zuyd te informeren rondom ICT in Onderwijs & Onderzoek in de breedste zin van het woord. Hiervoor ben ik altijd op zoek naar berichtjes uit de organisaties. Deze week kwam ik een paar keer interessante informatie tegen maar bij navraag wilde men liever nog niet dat het gedeeld werd. Jammer vond ik, want zoals hier bij werkprincipe 4 staat: ‘het proces is je produkt’. Deel waar je mee bezig bent (werkprincipe 1), zodat collega’s kennis kunnen maken met jouw werk. Volgens mij draagt dit alleen maar bij tot een positieve  beeldvorming van diensten in onze organisatie. Als ‘men’ niet weet waar je mee bezig bent, oordeelt ‘men’ zonder kennis van zaken.

“Open werken leidt tot vertrouwen en betrokkenheid, het maakt verbindingen mogelijk”

Open is toch nog steeds één van de Zuydwaarden?
Judith

Kennis/As Limburg & de Expertises van Zuyd

Hoi Marcel,

Dat jullie binnen de faculteit ICT knokken voor nieuwe impulsen, zoals je gisteren schreef heeft ook prachtige resultaten. Reden voor een feestje!  Ik las op Zuydnieuws dat morgen de heropening van jouw faculteit gevierd wordt.

De innovaties binnen de faculteit ICT betreffen onder andere de opening van een nieuw testcentrum dit schooljaar(in samenwerking met Prometric), het ontwikkelen van een hbo-ICT bachelor, het starten van de huidige vier opleidingen in één gezamenlijke ICT-propedeuse per september 2013, het omvormen van drie verschillende leerwerkbedrijven tot één ‘Center of Innovation and Services (CIS)’ en een fysieke verbouwing van de faculteit om alle ICT-opleidingen in Heerlen te kunnen huisvesten.
Bron: ZuydNieuws, 7 mei 2013

Helaas kan ik niet even een kijkje komen nemen. Maar ik heb al een paar keer met veel plezier in de nieuwe werkomgeving van jouw faculteit gewerkt. Op deze stimulerende omgeving mag je terecht trots op zijn!

8538135425_31bbf2295c

Foto van Liesbeth Mantel, die ons in maart een bezoekje bracht
http://www.moqub.com/2013/03/08/op-bezoek-bij-hogeschool-zuyd/

Tevens las ik dat op deze dag de plannen voor de opzet van de Smart Services en de ICT-campus worden gepresenteerd als onderdeel van het strategisch programma Kennis/As Limburg.
Eind april stond het al in de Limburgse kranten, en onlangs ook in een blogbericht op Science Guide: De provincie Limburg gaat een half miljard aan investeringen in kennis losmaken. Zuyd is naast Universiteit en Academisch Ziekenhuis Maastricht één van de partners in het strategisch programma Kennis/As Limburg.

Zuyd Hogeschool zet de middelen in voor het opzetten van onderwijs en onderzoeksprogramma’s ten behoeve van het regionale bedrijfsleven en instellingen om goed gekwalificeerde professionals op alle niveau’s af te kunnen leveren en innovatie te ondersteunen.

Kennis-as

Goed nieuws! Ook voor onze 3 Centres of Expertises. Karel van Rosmalen: “Zuyd richt zich daarbij op chemie en nieuwe materialen, innovatieve zorg en technologie en de ontwikkeling van de duurzame bebouwde omgeving. We zijn hard aan het werk om dit ook op te zetten voor smart services en ICT en Educatie”. Ook hiervoor zijn de eerste stappen al gezet dus!

Via Fontys Mediatheek kwam ik dit mooi overzicht tegen van alle centres of expertises in Nederland

Zuyd heeft 3 onderzoekszwaartepunten en 2 van deze expertisecentra worden genoemd:

 • CHILL: Chemelot Innovation and Learning Lab
  Begin dit jaar heb ik samen met de collega’s van het I-team een bezoek gebracht aan dit Zuydlab op het terrein van Chemelot. CHILL faciliteert en stimuleert Communities for development waarin docent, opdrachtgever, experts en studenten samenwerken en onderzoeken. Onderstaand filmje geeft een goed overzicht van wat ik daar toen gezien en gehoord heb.
 • Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie
  Jij zal vanuit je onderzoek binnen het lectoraat Autonomie en Participatie ook wel mee te maken krijgen. Ik ga binnenkort eens een kijkje nemen op de Zorgacademie, ook een locatie van Zuyd.

Ik mis in het overzicht van Centres of Expertises De Wijk van Morgen dat de aanjager is van het

 • Centre of Expertise Nieuwe Energie, Built Environment en Renewables

Een feestelijke dag morgen!
Groet,
Judith

Trots op Zuyd Bibliotheek #VisieZuydBibl

NominatiesMaatwerkprijs2013

Bron: Zuydnieuws M&C 8 mei 2013

Supertrots ben ik op Zuyd Bibliotheek! Deze week werd de longlist van de genomineerden van de Maatwerkprijs 2013 gepubliceerd. Afgelopen maanden konden alle Zuyderlingen een collega waar ze veel waardering voor hebben, nomineren voor de Maatwerkprijs. Vele zeer goede collega’s worden in de lange lijst genoemd, maar ook 7(!) collega’s van Zuyd Bibliotheek én het hele team Bibliotheek (een unicum volgens mij).

N.a.v. de interviews die we gehouden hebben, is in het visierapport Zuyd Bibliotheek (dat we momenteel bespreken met het College van Bestuur) opgenomen dat de medewerkers van de bibliotheek een proactievere houding zouden moeten hebben, waardoor de bibliotheek zichtbaarder wordt en nog professioneler overkomt. De bibliotheek werd vaak te bescheiden genoemd.
Nou de bibliotheekcollega’s zijn al goed aan de weg aan het timmeren. Mirjana heeft onlangs als gastblogger geschreven over ‘Bibliothecaris dichter bij de klant’ en Annerie en Jill verzorgen interactieve workshops informatievaardigheden mbv Shakespeak (online stemmen). Het werpt zijn vruchten af!

Alle genomineerden feliciteer ik hartelijk met hun nominatie. De jury gaat zich nu beraden. Ik ben benieuwd welke 10 collega’s op de short-list komen. Voor mij heeft team Bibliotheek een streepje voor! En jij natuurlijk! :) Want jij staat net zoals ik ook op de longlist.
Dank je wel voor deze waardering aan degene die me genomineerd heeft.

Judith

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 61 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: